CYFROWY POLSAT S.A.: Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

2020-06-03 17:56
publikacja
2020-06-03 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

• przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz

• przeznaczenie kwoty 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku prawie 3,4 mld złotych.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 października 2020 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

• wypłata pierwszej transzy w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz

• wypłata drugiej transzy w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. („Grupa”), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym planowane gotówkowe rozliczenie nabycia Grupy Interia oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

Dodatkowo Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Motion of the Management Board
and the opinion of the Supervisory Board concerning the distribution of
profit for the financial year ended December 31, 2019


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the "Company") hereby informs that on June 3, 2020 it
adopted a resolution on the submission to the Supervisory Board of the
Company for assessment of a motion concerning the distribution of the
Company’s profit for the financial year ended December 31, 2019.


The Management Board recommends to the
General Shareholders Meeting:


• to allocate the entire net profit earned
by the Company in the financial year ended December 31, 2019, amounting
to PLN 586,802,125.73 (say: five hundred eighty six million eight
hundred and two thousand one hundred twenty five zlotys and seventy
three grosze), for distribution as dividends to the shareholders of the
Company, and


• to allocate the amount of PLN
52,743,890.27 (say: fifty two million seven hundred forty three thousand
eight hundred ninety zlotys and twenty seven grosze) from the reserve
capital for distribution as dividends to the shareholders of the
Company. As at December 31, 2019, the amount of the reserve capital
available for distribution was almost PLN 3.4 billion.


The total amount of the recommended
dividends to the shareholders of the Company amounts to PLN
639,546,016.00 (say: six hundred thirty nine million five hundred forty
six thousand sixteen zlotys), i.e., PLN 1.00 (say: one zloty) per share.


Furthermore, the Management Board of the
Company recommends, in accordance with the provisions of article 348 § 4
of the Commercial Companies Code, that the dividend day be scheduled for
October 15, 2020, and the dividend payout be made in two tranches as
follows:


• the first tranche in the amount of PLN
223.841.105,60 (say: two hundred twenty three million eight hundred
forty one thousand one hundred five zlotys and sixty grosze), i.e., PLN
0.35 (say: thirty five grosze) per share – on October 22, 2020, and


• the second tranche in the amount of PLN
415,704,910.40 (say: four hundred fifteen million seven hundred four
thousand nine hundred ten zlotys and forty grosze), i.e., PLN 0.65 (say:
sixty five grosze) per share – on January 11, 2021.


In the opinion of the Management Board of
the Company, the proposed profit distribution is consistent with the
dividend policy of Cyfrowy Polsat S.A. capital group (the “Group”)
adopted on March 15, 2019 (the „Dividend Policy“) (see the
Company’s current report No. 7/2019 dated March 15, 2019).


Moreover, the Management Board of the
Company underscores that while preparing the proposal for the
distribution of profit for the financial year ended December 31, 2019
and the suggested schedule of dividend payment it had taken into
consideration the Group’s net profit, financial standing and liquidity,
existing and future liabilities, the assessment of the Group’s prospects
in specific market and macroeconomic conditions, in particular
accounting for the effects of the epidemic caused by the SARS-CoV-2
virus, the potential necessity of spending funds for the Group’s
development, in particular through acquisitions (including the planned
cash settlement of the acquisition of Interia Group and the potential
participation in the planned process of sale of the 3.4-3.8 GHz band)
and embarking on new projects, one-off items, as well as valid legal
regulations.


In the Management Board’s opinion the
proposed dividend payout for the financial year 2019 shall not interrupt
the development concept of the Group, enabling at the same time its
further deleveraging.


Furthermore, the Management Board of the
Company hereby informs that on June 3, 2020 the Company's Supervisory
Board adopted a resolution in which it issued a positive opinion on the
Management Board’s proposal concerning the distribution of profit for
the financial year ended December 31, 2019 and paying out dividends to
the shareholders of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki