REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

2021-09-27 19:03
publikacja
2021-09-27 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki („Program”), polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A. („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 13 września 2021 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) informuje o podjęciu przez Spółkę w dniu 13 września 2021 r. działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie, wraz z podmiotami dominującymi, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Program”), stosownie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) („Wezwanie”), w tym analizę możliwości ustanowienia wymaganego przez Ustawę o Ofercie zabezpieczenia Wezwania w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają zostać nabyte w Wezwaniu.

Ponadto, w związku z analizą możliwości uruchomienia i przeprowadzenia Programu, Zarząd Spółki zadecydował także o podjęciu rozmów z bezpośrednimi i pośrednimi akcjonariuszami większościowymi Spółki na temat ich potencjalnego uczestnictwa w Wezwaniu. Udział bezpośrednich i pośrednich akcjonariuszy większościowych Spółki mógłby polegać przede wszystkim na zawarciu porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, które to porozumienie spełniałoby kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

Podjęcie realizacji Programu (w tym Wezwania) uzależnione było od wyników przeprowadzonych analiz i wyników negocjacji podjętych z bezpośrednimi i pośrednimi akcjonariuszami większościowymi Spółki na temat ich potencjalnego uczestnictwa w Wezwaniu. Ponadto, realizacja Programu wymagała jeszcze podjęcia kolejnych uchwał Zarządu zawierających szczegóły Programu, zgody Rady Nadzorczej, w tym na zaciąganie zobowiązań w ramach Programu, jak również upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy do nabywania akcji własnych.

Wspomniane działania przekładały się na rozciągnięty w czasie proces mający na celu ewentualną realizację Programu. Ponadto, na etapie podjęcia przedmiotowych działań przez Spółkę, ich wynik, a co za tym idzie także prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Programu były nieznane.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o podjętych decyzjach rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg realizacji i wynik Programu.

W szczególności, w opinii Zarządu, upublicznienie Informacji Poufnej mogło skutkować ewentualną interakcją osób trzecich, w tym poprzez zawieranie transakcji na akcjach. Powyższe mogło w szczególności skutkować niezrealizowaniem Programu, a w efekcie doprowadzić do nieosiągnięcia przez Spółkę założonych celów biznesowych i finansowych.

Ponadto, z uwagi na trudne do przewidzenia prawdopodobieństwo powodzenia realizacji Programu, Zarząd uznał, iż podanie do publicznej wiadomość Informacji Poufnej mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.

W ocenie Zarządu Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Disclosure of
delayed inside information regarding actions taken by Cyfrowy Polsat
S.A. aimed at analyzing the possibilities of launching and effecting a
program of acquisition of the Company’s own shares, consisting, without
limitation, in announcing a tender offer for the sale of Cyfrowy Polsat
S.A. shares


Acting pursuant to Article
17 Sections 1 and 4 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse („MAR”),
the company Cyfrowy Polsat S.A. is releasing the following inside
information concerning actions taken by Cyfrowy Polsat S.A. aimed at
analyzing the possibilities of launching and effecting a program of
acquisition of the Company’s own shares (the “Program”),
consisting, without limitation, in announcing a tender offer for the
sale of shares in Cyfrowy Polsat S.A. (the “Inside Information”).The public disclosure of the
Inside Information was delayed on 13 September 2021 pursuant to Article
17 Section 4 of MAR.


Content of the delayed
Inside Information:


“The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”; “Cyfrowy
Polsat”) announces that on 13 September 2021 the Company embarked on
efforts aimed at analyzing the possibilities of launching and effecting
a program consisting, without limitation, in announcing a tender offer
for the sale of the Company’s shares in such a number so that the
Company, together with its parent entities, hold 100% of the total
number of votes at the Company’s general meeting (the “Program”),
in accordance with Article 74 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on
public offering and conditions of introducing financial instruments to
an organized trading system and on public companies (consolidated text:
Dz.U. of 2020, item 2080) (the “Offering Act”) (the “Tender
Offer”), including an analysis of the possibility of establishing a
Tender Offer security required by the Offering Act in an amount not
lower than 100% of the value of the shares to be acquired through the
Tender Offer.


Furthermore, in connection
with the analyses of the possibilities of launching and effecting the
Program, the Management Board of the Company has also resolved to start
talks with direct and indirect majority shareholders of the Company
concerning their potential participation in the Tender Offer. The
participation of direct and indirect majority shareholders in the
Company could consist in particular in the execution of an understanding
concerning the acquisition of the Company’s shares under the Tender
Offer that would comply with the criteria laid down in Article 87
Section 1 Clause 5 of the Offering Act.”


Rationale for delayed
disclosure of the Inside Information:


In the opinion of the
Management Board, the delay in the disclosure of the Inside Information
complied, at the time the decision on the delay was taken, with the
conditions set out in the MAR and in the guidelines of the European
Securities and Markets Authority of 20 October 2016 concerning the
delaying of disclosure of inside information.


The launching of the
implementation of the Program (including the Tender Offer) depended on
the outcome of the analyses performed and of the negotiations held with
the Company’s direct and indirect majority shareholders concerning their
potential participation in the Tender Offer. Furthermore, the
implementation of the Program still required the passing of additional
resolutions by the Management Board defining the Program’s detailed
rules, the consent of the Supervisory Board, including consent to
incurring liabilities under the Program, and the authorization from the
general meeting to acquire the Company’s own shares.


These actions translated
into a prolonged process aimed at implementing the Program. Moreover, at
the time of embarking on these preparations their outcome and,
inevitably, the likelihood of completing the Program were unknown to the
Company.


The Management Board of the
Company believes that in these circumstances immediate disclosure of
information about the decisions taken generated the risk of prejudicing
lawful interests of the Company and its capital group through a possible
negative impact on the course and outcome of the Program.


In particular, the
Management Board believes that the disclosure of the Inside Information
could result in third-party interaction, involving e.g. stock market
transactions. This could in particular result in blocking the
implementation of the Program and, consequently, in the Company’s
failure to attain the anticipated business and financial objectives.


In addition, due to problems
with predicting the likelihood of success of the implementation of the
Program, the Management Board decided that the disclosure of the Inside
Information could result in an improper assessment of such information
and of its potential impact on the Company’s goodwill by the public.


In the opinion of the
Management Board of the Company, there were no premises indicating that
a delayed disclosure of the Inside Information could mislead the public,
in particular since the Company had not made any prior public
announcements on the subject matter of the Inside Information.


The Management Board of the
Company believes that the confidentiality of Inside Information was
guaranteed in particular by internal information circulation and
protection procedures implemented at the Company’s capital group level.


In accordance with Article
17 Section 4 of MAR, immediately following the publication of this
report, the Company shall inform the Polish Financial Supervision
Authority about the delayed disclosure of the Inside Information,
indicating that the premises for such delay were satisfied.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-09-27 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-09-27 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki