REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę

2023-09-18 18:05
publikacja
2023-09-18 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia decyzji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco Poland S.A., posiadanych przez Spółkę („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 14 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2023 r. podjął decyzję o: (i) złożeniu oferty sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”), w liczbie nie większej niż liczba akcji posiadanych przez Spółkę tj. 19.047.373 akcji („Akcje Asseco”), w ramach „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.”, opublikowanego w dniu 6 września 2023 roku w formie raportu bieżącego Asseco nr 23/2023 („Zaproszenie”), na zasadach wskazanych w Zaproszeniu, za cenę nie niższą niż 75,05 zł i nie wyższą niż 82,95 złotych za jedną akcję Asseco oraz (ii) zbyciu Akcji Asseco w liczbie oraz na warunkach ustalonych w sposób określony w Zaproszeniu. Liczba akcji i cena sprzedaży proponowana przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie zostanie doprecyzowana w treści składanej oferty.

Transakcja sprzedaży Akcji Asseco stanowić będzie istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Mając na względzie, że transakcja sprzedaży Akcji Asseco odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 14 września 2023 uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na złożenie oferty sprzedaży i zbycie przez Spółkę Akcji Asseco oraz jednocześnie na istotną transakcję z podmiotem powiązanym.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2022 r.

W ocenie Zarządu niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej rodziło ryzyko negatywnego wpływu na wynik Zaproszenia dla Spółki i ostateczne decyzje zarządu Asseco, a co z tym idzie na powodzenie złożonej przez Spółkę oferty sprzedaży posiadanych Akcji Asseco.

Na etapie podejmowania przedmiotowych działań przez Spółkę, wynik składanej przez Spółkę oferty sprzedaży Akcji Asseco i prowadzonego przez Asseco Zaproszenia nie był znany, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznej sprzedaży przez Spółkę Akcji Asseco nie było znane. Niezwłoczne ujawnienie informacji o złożeniu przez Spółkę oferty sprzedaży mogłoby mieć wpływ na zachowania innych inwestorów, co mogłoby mieć wpływ na powodzenie oferty złożonej przez Spółkę i ilość akcji, która zostałaby określona na podstawie zasad opisanych w Zaproszeniu do finalnego nabycia przez Asseco od Spółki. Założeniem procesów takich jak zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji jest zachowanie poufności treści samych ofert i podmiotów je składających.

Ponadto, ujawnienie informacji o złożeniu oferty sprzedaży akcji Asseco mogło mieć wpływ na kurs akcji Spółki przed ostateczną decyzją zarządu Asseco, co do nabycia akcji, na które złożone zostały oferty sprzedaży i przed faktyczną realizacją transakcji sprzedaży Akcji Asseco. Dla oceny Informacji Poufnej przez inwestorów niezwykle istotne powinny być informacje o liczbie sprzedanych przez Spółkę Akcji Asseco oraz o finalnej cenie sprzedaży. Te informacje w momencie powstania Informacji Poufnej nie były znane.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów, co do prawdopodobieństwa oraz warunków zbycia Akcji Asseco oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna. Wobec tego, nie było podstaw, aby uznać, że opóźnienie podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, kontrastuje z oczekiwaniami rynku, opartymi o komunikację prowadzoną dotychczas przez Spółkę.

Zarząd Spółki zapewnia, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Mając na uwadze słuszny interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Spółka odrębnym raportem poda informację o liczbie sprzedanych akcji Asseco oraz finalnej cenie sprzedaży.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Disclosure of delayed
inside information on the decision to submit an offer for the sale of
Asseco Poland S.A. shares held by the CompanyActing
pursuant to Article 17 Sections 1 and 4 of the Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse („MAR”), the company Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”) is releasing the following inside
information concerning the decision to submit an offer for the sale of
Asseco Poland S.A. shares held by the Company (the “Inside
Information”).The
public disclosure of the Inside Information was delayed on 14 September
2023 pursuant to Article 17 Section 4 of MAR.Content
of the delayed Inside Information:“The
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that
on 14 September 2023 it decided to: (i) submit an offer for the sale of
ordinary bearer shares in Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów ("Asseco")
held by the Company, in the number not exceeding the number of shares
held by the Company, i.e. 19,047,373 shares (the "Asseco Shares"),
under the “Invitation to Submit Offers for the Sale of the Shares in
Asseco Poland S.A.” published on 6 September 2023 in the form of
Asseco's current report No. 23/2023 (the "Invitation"), on
the terms and conditions set forth in the Invitation, at a price not
lower than PLN 75.05 and not higher than PLN 82.95 per one Asseco Share,
and (ii) sell Asseco Shares in the number and on the terms and
conditions determined in the manner set forth in the Invitation. The
number of shares and the selling price proposed by the Company in
response to the Invitation shall be specified in the submitted offer.The
sale of the Asseco Shares shall constitute a material transaction with a
related party within the meaning of Article 90h of the Act on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments
to Organized Trading, and Public Companies, dated 29 July, 2005 (Journal
of Laws of 2022, item 2554, as amended).Considering
that the sale of the Asseco Shares will take place on an arm's length
basis, the interests of the Company and non-affiliated shareholders,
including minority shareholders of the Company, will not be prejudiced.In
parallel, the Management Board informs that on 14 September 2023, it
obtained the Supervisory Board's approval for the Company's offer to
sell and dispose of the Asseco Shares and at the same time for a
material transaction with a related party." Rationale
for delayed disclosure of the Inside Information:In
the opinion of the Management Board, the delay in the disclosure of the
Inside Information complied, at the time the decision on the delay was
taken, with the conditions set out in the MAR Regulation and in the
guidelines of the European Securities and Markets Authority of 13 April
2022 concerning the delaying of disclosure of inside information.In
the opinion of the Management Board, the immediate disclosure of the
Inside Information posed a risk of a negative impact on the outcome of
the Invitation for the Company and the final decisions of the management
board of Asseco, and thus on the success of the Company's offer to sell
its Asseco Shares.At the
stage when the Company took the actions in question, the outcome of the
offer made by the Company for the sale of Asseco Shares and the
Invitation conducted by Asseco was unknown and, consequently, the
likelihood of the Company actually selling Asseco Shares was also
unknown. Immediate disclosure of information about the Company's offer
to sell could influence the behavior of other investors, which could
affect the success of the offer made by the Company and the number of
shares that would be determined based on the principles described in the
Invitation for final purchase by Asseco from the Company. The principle
behind processes such as invitations to tender shares is to maintain the
confidentiality of the contents of the offers themselves and the
entities making them.In
addition, the disclosure of information about the offer to sell Asseco's
shares may have affected the Company's share price prior to the final
decision of Asseco's management board as to the acquisition of the
shares for which the sale offers were made and prior to the actual
execution of the sale of Asseco Shares. For the evaluation of Inside
Information by investors, information on the number of Asseco Shares
sold by the Company and the final sale price should be of utmost
importance. This information was not known at the time the Inside
Information was created.In
the opinion of the Company's Management Board, there were no indications
that the delay in disclosing the Inside Information could mislead the
public and investors as to the likelihood and conditions of the disposal
of the Asseco Shares and cause an inappropriate assessment of this
information as well as its potential impact on the value of the Company,
particularly in view of the lack of prior public announcements on the
part of the Company on the matter to which the Inside Information
relates. In view of this, there were no grounds to consider that the
delay in public disclosure of Inside Information contrasts with market
expectations, based on the communications carried out by the Company to
date.The Company's Management
Board assures that it has taken the steps required by the MAR Regulation
to maintain the confidentiality of the delayed Inside Information until
it is made public, in particular through the internal information
circulation and protection procedures implemented at the level of the
Company's capital group. At the time of the decision to delay public
disclosure of Inside Information, in accordance with Article 18 of the
MAR Regulation, a list of persons with access to Inside Information was
compiled, which was monitored on an ongoing basis and updated as
necessary.Bearing in mind the
legitimate interests of the Company and its shareholders, as well as
meeting the legal requirements of the MAR Regulation, the Company will
disclose information on the number of sold Asseco Shares and the final
sale price in a separate report.Pursuant
to the third paragraph of Article 17(4) of the MAR Regulation,
immediately after the delayed disclosure of inside information to the
public, the Company will inform the Financial Supervision Authority of
the delay in disclosure of inside information, together with an
indication of the reasons for such delay.Legal
basis: Article 17 Sections 1 and 4 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-09-18 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-09-18 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki