25,12 zł
0,88% 0,22 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-23
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 16 maja 2019 r.;
- raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r.;

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 29 sierpnia 2019 r.;

3. Raporty roczne:
- Raport roczny za 2018 rok – 14 marca 2019 r.;
- Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 14 marca 2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2019 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Dates of publication of periodic
reports and information on submitting consolidated periodic reports of
Cyfrowy Polsat S.A. in the financial year 2019


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the "Company"), hereby announces the publication dates of periodic
reports in the year 2019.


1. Consolidated quarterly reports:


- quarterly report for Q1 2019 – May 16,
2019; - quarterly report for Q3
2019 – November 7, 2019;


2. Consolidated semi-annual report for H1
2019 – August 29, 2019;


3. Annual reports:


- Annual report for 2018 – March 14, 2019; -
Consolidated annual report for 2018 – March 14, 2019.


In addition, pursuant to the provisions of §
62 sec. 1 and 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29,
2018 on current and periodic reports published by the issuers of
securities and the conditions of recognizing as equal the information
required by the laws of non-member states (the “Ordinance”), the Company
will not publish standalone quarterly or semi-annual reports. The
Company informs that it is its intention to present in 2019 consolidated
quarterly reports including condensed standalone financial statements as
referred to in § 62 sec. 1 of the Ordinance as well as to present the
consolidated semi-annual report for the first half of 2019 including the
condensed standalone financial statements for the six months ended June
30, 2018 as referred to § 62 sec. 3 of the Ordinance.


The Company also announces that it will not
publish a consolidated quarterly report for Q4 2018, nor a consolidated
quarterly report for Q2 2019 pursuant to the provisions of § 79 sec. 2
of the Ordinance.


Legal basis: Article 56 Section 1 item 2
of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies in
conjunction with § 80 Section 1 of the Ordinance of the Minister of
Finance of March 29, 2018 on current and periodic reports published by
the issuers of securities and the conditions of recognizing as equal the
information required by the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-23 Katarzyna Ostap-Tomann Katarzyna Ostap-Tomann
2019-01-23 Aneta Jaskólska Aneta Jaskólska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl