24,9800 zł
-0,40% -0,1000 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Przydział Obligacji Serii B

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Przydział Obligacji Serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje Serii B”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji utworzonego w dniu 25 marca 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 19 kwietnia 2019 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 1.000.000 Obligacji Serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN. Obligacje Serii B zostały przydzielone łącznie 59 inwestorom.

Prawa z Obligacji Serii B powstaną z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emisja Obligacji Serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji o dokonaniu przydziału Obligacji Serii B. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii B i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii B albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii B nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii B, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii B w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii B były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on the allotment of
Series B Bonds


With reference to the current report No.
11/2019 of 16 April 2019 in which Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”)
announced that it resolved to issue no more than 1,000,000 unsecured
series B bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the
aggregate nominal value of up to PLN 1,000,000,000 (the “Series B
Bonds”), pursuant to Article 33 item 1 of the Act on Bonds of 15 January
2015, that is by way of a public offering within the meaning of Article
3 of the Act on Public Offerings and Conditions for Introducing
Financial Instruments to Organized Trading System and on Public
Companies of 29 July 2005 (the “Public Offering Act”), to be issued
under the bond issuance program established on 25 March 2019, the
Management Board of the Company hereby announces that on 19 April 2019
it resolved to allot 1,000,000 Series B Bonds with a nominal value of
PLN 1,000 each and an aggregated nominal value of PLN 1,000,000,000. The
Series B Bonds were allotted to a total number of 59 investors.


The rights attached to the Series B Bonds
will arise upon the registration of the Series B Bonds in depository
kept by National Depositary for Securities (Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.) (“NDS”) pursuant to settlement orders as defined in
§ 11 of the Detailed Rules of Operation of the NDS. The issuance of the
Series B Bonds is scheduled to take place on 26 April 2019.


Legal basis: Article 17 Section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


Disclaimer:


This current report was prepared in
accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


This current report is solely for
information purposes and is published by the Company exclusively in
order to provide information on the allotment of Series B Bonds. This
current report is by no means intended, whether directly or indirectly,
to promote the offer or issuance of the Series B Bonds and does not
represent promotional material prepared or published by the Company for
the purpose of promoting of the offer or issuance of the Series B Bonds
nor for the purpose of encouraging an investor, whether directly or
indirectly, to their purchase. In connection with the offering or
issuance of the Series B Bonds it was not and it is not required to
prepare a prospectus or an information memorandum pursuant to the Public
Offering Act.


This current report, nor any part
thereof, is not intended for distribution, whether directly or
indirectly, within the territory of or in the United States of America
or other jurisdictions where such public distribution may be subject to
restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in
this material have not been, and will not be, registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be
offered or sold within the territory of the United States of America.
The Company does not intend to register the Series B Bonds or conduct
any offering of the Series B Bonds in the United States of America. The
Series B Bonds were offered and sold solely outside the United States in
offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities
Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-19 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2019-04-19 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.