REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.

2021-03-31 22:48
publikacja
2021-03-31 22:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 11 marca 2021 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku zakończenia negocjacji ze spółką CCC Shoes & Bags sp. z o.o. („Sprzedający”), będącą spółką zależną spółki CCC S.A., w zakresie nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A., w której Sprzedający posiada bezpośrednio 74,99% ogólnej liczby akcji („eobuwie.pl”) oraz po przeprowadzeniu badania due diligence spółki eobuwie.pl, w dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o nabyciu pakietu 10% akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za kwotę 500 mln zł („Inwestycja”). Dodatkowo, w dniu 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na Inwestycję.

W związku z powyższym w dniu 31 marca 2021 roku Spółka podpisała ze Sprzedającym umowę przedwstępną sprzedaży akcji eobuwie.pl („Umowa Sprzedaży Akcji”) oraz ze Sprzedającym i drugim inwestorem umowę akcjonariuszy eobuwie.pl regulującą między innymi przyszłe zasady corporate governance spółki eobuwie.pl.

Umowa Sprzedaży Akcji jest umową o charakterze warunkowym. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do uzyskania stosownych zgód banków finansujących działalność operacyjną podmiotów z grupy kapitałowej Sprzedającego oraz zgody walnego zgromadzenia eobuwie.pl na sprzedaż akcji eobuwie.pl („Warunki Zawieszające”).

Spółka przewiduje, że rozliczenie Inwestycji nastąpi po spełnieniu Warunków Zawieszających do dnia 30 kwietnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu przez Sprzedającego w określony w Umowie Sprzedaży Akcji sposób.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Conclusion of a conditional
agreement regarding the acquisition of 10% of the share capital of
eobuwie.pl S.A.


In connection with current report no. 4/2021
dated 11 March 2021 the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”,
“Cyfrowy Polsat”) hereby informs that following the
negotiations conducted with CCC Shoes & Bags sp. z o.o. (the “Seller”),
a subsidiary of CCC S.A., concerning the potential acquisition of a 10%
block of shares of the company eobuwie.pl S.A., in which the Seller
holds directly 74.99% of the share capital (“eobuwie.pl”)
and the completion of the due diligence of eobuwie.pl, on 31 March 2021
the Management Board of the Company decided to acquire 10% of the share
capital of eobuwie.pl within the scope of a pre-IPO investment for a
consideration of PLN 500 million (the “Investment”).
Moreover, on 31 March 2021 the Supervisory Board of the Company gave its
consent for the Investment.


In connection with the above on 31 March
2021 the Company signed with the Seller a preliminary agreement for the
sale of shares of eobuwie.pl (the “Share Sale Agreement”)
and with the Seller and another investor a shareholders’ agreement
regulating, among others, the future corporate governance principles of
eobuwie.pl.


The Share Sale Agreement is a conditional
agreement. In particular, the Seller is obligated to obtain relevant
consents of banks financing the operating activities of entities from
the Seller’s capital group as well as the consent of the general
shareholders meeting of eobuwie.pl for the sale of shares in eobuwie.pl
(the “Conditions Precedent”).


The Company anticipates that the settlement
of the Investment will take place following the fulfillment of the
Conditions Precedent by 30 April 2021, with the possibility to extend
this deadline by the Seller in a manner determined in the Share Sale
Agreement.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-03-31 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-03-31 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki