REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A.

2022-05-25 13:04
publikacja
2022-05-25 13:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, postanowił w dniu 25 maja 2022 r. o nabyciu przez Spółkę 13.067.138 (trzynastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCFRPT00013, reprezentujących ok. 2,04% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”) od spółki Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę nie wyższą niż 22,28 PLN (dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem groszy) za jedną Akcję, w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Decision of
Cyfrowy Polsat S.A. to acquire shares in Cyfrowy Polsat S.A. from Embud
2 sp. z o.o. S.K.A.


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that,
acting on the basis of the authorization granted by the Extraordinary
General Meeting in Resolution no. 7 dated 16 November 2021 on the
authorization for the Management Board to acquire own shares and create
a capital reserve for the purposes of the own shares buy-back program,
it decided on 25 May 2022 that the Company will acquire 13,067,138
(thirteen million sixty seven thousand one hundred and thirty-eight)
ordinary bearer shares with the nominal value of PLN 0.04 (four grosz)
each, issued by the Company and registered by the KDPW (the Central
Securities Depository of Poland) under ISIN code PLCFRPT00013, which
represent approx. 2.04% of the Company's share capital and approx. 1.60%
of the total number of votes at the Company's General Meeting ("Shares")
from Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. with its
registered office in Warsaw, for the price not higher than PLN 22.28
(twenty-two zloty twenty-eight grosz) per Share, in an over-the-counter
transaction.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-05-25 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-05-25 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki