REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A.

2021-04-15 11:05
publikacja
2021-04-15 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka podjęła decyzję o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) przez nabywanie akcji Netii w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., przy czym cena nabycia 1 (jednej) akcji Netii będzie określona przez Spółkę indywidualnie dla każdej transakcji nabycia, a łączna cena nabycia akcji Netii w wykonaniu ww. decyzji Spółki nie będzie wyższa niż 515 mln PLN. Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie powyższych czynności.

Nabywanie akcji Netii może być realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki.

Powyższa decyzja stanowi potwierdzenie deklaracji Spółki dotyczącej niewykluczania możliwości dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wyrażonej w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia ogłoszonego przez Spółkę w dniu 23 grudnia 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Decision of Cyfrowy Polsat S.A.
to continue acquiring shares of Netia S.A.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the "Company") informs that on 15 April 2021 the Company decided to
continue acquiring shares of Netia S.A. with its registered office in
Warsaw ("Netia") by means of transactions concluded on the regulated
market of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.) or outside the regulated market, through Trigon Dom
Maklerski S.A, where the purchase price of 1 (one) Netia share shall be
determined by the Company individually for each purchase transaction,
and the total purchase price of Netia shares in execution of the
above-mentioned decision of the Company shall not exceed PLN 515
million. The Company's Supervisory Board also adopted a resolution
consenting to the above-mentioned actions.


The purchase of Netia's shares may be
effected within 12 months from the date of adopting the resolution of
the Company's Management Board.


The above decision confirms the Company's
declaration that it does not exclude the further increase of its share
in the total number of votes at the general meeting of Netia, as
expressed in the tender offer to place subscriptions to sell all the
remaining shares of Netia announced by the Company on 23 December 2020
pursuant to Article 74 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments
to Organized Trading, and Public Companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-04-15 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-04-15 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki