REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Podjęcie decyzji przez Cyfrowy Polsat S.A. o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.

2022-06-27 19:43
publikacja
2022-06-27 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-27
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podjęcie decyzji przez Cyfrowy Polsat S.A. o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, oraz raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 30 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu („Aneks 1”) do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”, „Transakcja”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. („Udziały PAK-PCE”), która została zawarta przez Spółkę z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie w dniu 20 grudnia 2021 r. („ZE PAK”, „Umowa”), niniejszym informuje, o podjęciu przez Spółkę decyzji o zawarciu z ZE PAK aneksu nr 2 do Umowy („Aneks 2”) oraz o finalizacji przeniesienia do spółki zależnej od PAK-PCE tj. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. („PP BiW”) całokształtu działalności energetycznej realizowanej w Elektrowni Konin, polegającej w szczególności na wytwarzaniu energii elektrycznej z biomasy, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP Elektrownia Konin”).

Zawarcie Aneksu 2 jest planowane na dzień 29 czerwca 2022 r., natomiast przeniesienie własności ZCP Elektrownia Konin jest planowane na dzień 1 lipca 2022 r.

Aneks 2 zostanie zawarty przez Spółkę oraz ZE PAK („Strony”), w szczególności, w związku z niespełnieniem się jednego z warunków zawieszających Umowy (związanym z wniesieniem do PAK-PCE wierzytelności spółek zależnych PAK-PCE) oraz zmianą sposobu i kolejności czynności prawnych dokonywanych na podstawie Umowy.

Strony postanowiły m.in. o zmianie sposobu oraz momentu przeniesienia własności ZCP Elektrownia Konin do grupy podmiotów zależnych od PAK-PCE, która to czynność była objęta w umowie zobowiązaniem dodatkowym. Zobowiązanie dodatkowe miało być wykonane, po wykonaniu Umowy tj. nabyciu 67% udziałów w kapitale zakładowym PAK-PCE przez Spółkę, poprzez nabycie przez Spółkę za cenę 607.355.000,00 PLN skorygowaną o wysokość kapitału obrotowego ZCP Elektrownia Konin kolejnych nowo utworzonych udziałów PAK-PCE („Zobowiązanie Dodatkowe”) w związku z przeniesieniem własności ZCP Elektrownia Konin na PP BiW, spółkę zależną od PAK-PCE.

W okresie od kwietnia do maja 2022 r. miało miejsce szereg czynności prawnych, w wyniku których Spółka stała się właścicielem 49% udziałów w kapitale zakładowym PP BiW. Wiązało się to z wypływem łącznej kwoty 478.730.000,00 PLN, w tym kwoty 473.830.000,00 PLN z tytułu wkładu pieniężnego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego PP BiW. Zmianie struktury własnościowej PP BiW towarzyszyło podniesienie kapitału tej spółki. Środki z podniesienia kapitału przeznaczone są na nabycie ZCP Elektrowni Konin od ZE PAK.

W dniu 16 maja 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy ZE PAK oraz PP BiW, na mocy której własność ZCP Elektrownia Konin zostanie przeniesiona na PP BiW („Przeniesienie własności ZCP”). Zamknięcie transakcji jest planowane na dzień 1 lipca 2022 r.

Na mocy Umowy zmienionej Aneksem 2 Strony będą zobowiązane do zawarcia umowy przyrzeczonej, pod warunkiem: (i) finalizacji Przeniesienia własności ZCP Elektrownia Konin oraz (ii) wniesienia wszystkich posiadanych przez Strony na dzień 27 czerwca 2022 r. udziałów w kapitale zakładowym PP BiW jako wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PAK-PCE. Aneks 2 zawiera zobowiązanie ZE PAK do spowodowania Przeniesienia własności ZCP Elektrownia Konin.

Przedmiotem umowy przyrzeczonej będą udziały w PAK-PCE reprezentujące ok. 26,6% kapitału zakładowego PAK-PCE („Umowa Przyrzeczona”). Uwzględniając udziały wcześniej nabyte i objęte (w tym w związku z wniesieniem do PAK-PCE udziałów posiadanych przez Spółkę w PP BIW), po wykonaniu Umowy Przyrzeczonej, Spółka będzie posiadała ok. 67% udziałów w kapitale zakładowym PAK-PCE, zgodnie z pierwotną intencją zawartą w przedwstępnej umowie z dnia 20 grudnia 2021 roku, a ZCP Elektrownia Konin będzie w całości należała do grupy PAK-PCE.

Zgodnie z Aneksem 2, cena za Udziały PAK-PCE nabywane na podstawie Umowy Przyrzeczonej zostanie zmieniona.

Pierwotna cena określona w Umowie zostanie: (i) obniżona, w związku z niespełnieniem się jednego z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie (związanym z wniesieniem do PAK-PCE wierzytelności spółek zależnych PAK-PCE), (ii) pomniejszona o kwotę ewentualnego niedozwolonego wypływu określonego w Umowie oraz (iii) powiększona o odsetki naliczone za okres rozpoczynający się od daty Locked Box, a kończący się w dniu wniesienia przez Spółkę wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego PP BiW, tj. do dnia 13 maja 2022 roku, według średniej stopy oprocentowania depozytów pieniężnych w bankach prowadzących bieżące rachunki bankowe ZE PAK dla okresu czasu najbliższego wskazanemu okresowi; oraz (iv) powiększona o kwotę wynikającą z dokonania przez Strony transakcji dotyczących ZCP Elektrownia Konin.

Łączne nakłady poniesione przez Spółkę w związku z nabyciem 67% kapitału zakładowego PAK-PCE wraz z ZCP Elektrownia Konin (w przypadku braku niedozwolonych wypływów) wyniosą 807.624.246,00 PLN, uwzględniając korektę wynikającą z wysokości kapitału obrotowego ZCP Elektrownia Konin.

Umowa Przyrzeczona ma zostać zawarta przez Strony do dnia 30 września 2022 roku.

W dniu 27 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na zawarcie Aneksu 2.

Transakcja stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Mając na względzie, że Transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Cyfrowy Polsat S.A. decides to
execute Annex 2 to the preliminary share purchase agreement concerning
PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. and to transfer an organized part
of the enterprise of Konin Power Plant to PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp.
z o.o.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(“Company”), with reference to current report no. 38/2021 of 20 December
2021 on the Company’s execution of preliminary share purchase agreements
concerning the acquisition of shares in PAK-Polska Czysta Energia sp. z
o.o., Port Praski sp. z o.o. and Pantanomo Limited and to current report
no. 2/2022 of 30 March 2022 on the Company’s execution of an annex
(“Annex 1”) to the preliminary purchase agreement concerning the
acquisition by the Company of shares in PAK-Polska Czysta Energia sp. z
o.o. with its registered office in Konin (“PAK-PCE”, “Transaction”),
representing 67% of PAK-PCE’s share capital (“PAK-PCE Shares”), executed
on 20 December 2021 between the Company and ZE PAK S.A. with its
registered office in Konin (“ZE PAK”, “Agreement”), hereby announces
that the Company has decided to execute annex 2 to the Agreement (“Annex
2”) with ZE PAK and to finalize the transfer to PAK-PCE’s subsidiary,
i.e. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. (“PP BiW”), all power sector
activities of Konin Power Plant, including, in particular,
biomass-generated electricity business, in the form of an organized part
of the enterprise (“ZCP Elektrownia Konin”).


Annex 2 is scheduled to be executed on 29
June 2022 while the ownership transfer of ZCP Elektrownia Konin is
planned on 1 July 2022.


Annex 2 will be signed by the Company and ZE
PAK (“Parties”), in particular, in connection with non-fulfillment of
one of the conditions precedent of the Agreement (concerning the
contribution of claims of PAK-PCE’s subsidiaries to PAK-PCE) and
revision of the manner and sequence of legal actions set forth in the
Agreement.


The Parties have decided, among other
things, to change the procedure and time for the transfer of ZCP
Elektrownia Konin to the group of PAK-PCE’s subsidiaries, which was the
subject matter of an additional commitment in the Agreement. The
additional commitment was to be completed after the performance of the
Agreement, i.e. the acquisition of 67% of shares in the share capital of
PAK-PCE by the Company through the acquisition for the price of PLN
607,355,000.00, adjusted for the working capital of ZCP Elektrownia
Konin, of further new shares created in PAK-PCE (“Additional
Commitment”) in relation to the transfer of ZCP Elektrownia Konin to PP
BiW, a subsidiary of PAK-PCE.


From April to May 2022, several legal
transactions were effected and as a result the Company acquired the
ownership of 49% of shares in the share capital of PP BiW. This involved
an outflow of a total amount of PLN 478,730,000.00, of which PLN
473,830,000.00 in respect of a cash contribution related to the share
capital increase in PP BiW. The ownership change in PP BiW was
accompanied by its share capital increase. Proceeds from the share
capital increase are allocated to the acquisition of ZCP Elektrownia
Konin from ZE PAK. 


On 16 May 2022, ZE PAK and PP BiW executed
an agreement under which the ownership of ZCP Elektrownia Konin will be
transferred to PP BiW (“ZCP Elektrownia Konin Ownership Transfer”). The
transaction closing is scheduled on 1 July 2022.


Under the Agreement amended by Annex 2 the
Parties will be obliged to execute the final agreement provided that:
(i) the ZCP Elektrownia Konin Ownership Transfer is completed and (ii)
all shares in the share capital of PP BiW held by the Parties as at 27
June 2022 are contributed to cover the increase in the share capital of
PAK-PCE. Annex 2 provides for the obligation of ZE PAK to effect the ZCP
Elektrownia Konin Ownership Transfer.


Shares in PAK-PCE representing approx. 26.6%
of the share capital of PAK-PCE will be the subject matter of the final
agreement (“Final Agreement”). With the shares previously acquired and
subscribed (including the contribution of shares held by the Company in
PP BiW to PAK-PCE), following the performance of the Final Agreement,
the Company will hold approx. 67% of shares in the share capital of
PAK-PCE, as originally intended in the preliminary agreement of 20
December 2021, and ZCP Elektrownia Konin will be wholly-owned by the
PAK-PCE Group


Pursuant to Annex 2, the price for the
PAK-PCE Shares acquired under the Final Agreement will be revised.


The original price specified in the
Agreement, will be: (i) reduced due to non-fulfillment of one of the
conditions precedent set forth in the Agreement (related to the
contribution of claims of PAK-PCE’s subsidiaries to PAK-PCE), (ii)
reduced by the amount of a non-permitted leakage specified in the
Agreement, if any, and (iii) increased by interest accrued for the
period commencing on the Locked Box date and ending on the date of the
cash contribution made by the Company on account of the share capital
increase in PP BiW, i.e. 13 May 2022, according to an average interest
rate for deposits with banks keeping current bank accounts for ZE PAK,
for the period the most approximate to the specified period; and (iv)
increased by the amount resulting from the transactions effected by the
Parties and concerning ZCP Elektrownia Konin.


Total expenditures incurred by the Company
to acquire 67% of the share capital of PAK-PCE together with ZCP
Elektrownia Konin (in the absence of non-permitted leakages) will amount
to PLN 807,624,246.00, including the adjustment for the working capital
of ZCP Elektrownia Konin.


The Final Agreement is to be executed by the
Parties by 30 September 2022.


On 27 June 2022, the Company’s Supervisory
Board consented to the execution of Annex 2.


The Transaction qualifies as a material
related-party transaction within the meaning of Article 90h of the Act
on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005
(Dz. U. of 2021, item 1983, as amended).


As the Transaction will be executed at arm’s
length, it will not prejudice the interests of the Company or its
shareholders who are not related parties, including the minority
shareholders.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-27 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-06-27 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-06-27 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki