REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Nabycie przez Cyfrowy Polsat S.A. udziałów w Port Praski sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Pantanomo Limited

2022-04-01 10:31
publikacja
2022-04-01 10:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Nabycie przez Cyfrowy Polsat S.A. udziałów w Port Praski sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Pantanomo Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited, niniejszym informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka zawarła z Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie umowę przyrzeczoną na mocy której Spółka nabyła 1.070.000 (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy) udziałów w Port Praski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Port Praski”), reprezentujących ok. 66,94% kapitału zakładowego Port Praski oraz uprawniających do wykonywania 66,94% głosów na zgromadzeniu wspólników Port Praski („Udziały Portu Praskiego”). Cena sprzedaży za Udziały Portu Praskiego wyniosła 553.652.167,50 PLN (pięćset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Ponadto, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi finalnej struktury kapitałowej, do której należy Pantanomo Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol („Pantanomo”), w dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka oraz Tobe Investments Group Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol („Tobe”), zawarły aneks („Aneks”) do przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę 4.705 (czterech tysięcy siedmiuset pięciu) udziałów w Pantanomo, reprezentujących ok. 32% kapitału zakładowego Pantanomo, która została zawarta przez Spółkę z Tobe w dniu 20 grudnia 2021 r. („Umowa”)(„Transakcja”).

Na podstawie Aneksu Spółka oraz Tobe („Strony”) postanowiły w szczególności o przesunięciu daty zamknięcia Transakcji. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy data zamknięcia Transakcji zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na piśmie i nie może przypadać później niż 31 maja 2022 r. W przypadku gdy data zamknięcia Transakcji nie zostanie wyznaczona przez Strony na 31 maja 2022 r. lub inny dzień przypadający przed 31 maja 2022 r., wówczas Umowa wygaśnie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Cyfrowy Polsat S.A.
purchases shares in Port Praski sp. z o.o. and executes an annex to the
preliminary share purchase agreement for Pantanomo LimitedThe
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company”), in connection with
current report no. 38/2021 of 20 December 2021 on the Company’s
execution of preliminary share purchase agreements concerning shares in
PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. and
Pantanomo Limited, announces that on 1 April 2022, the Company signed
the final share purchase agreement with Embud 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A., whereby the Company purchased 1,070,000 (one
million seventy thousand) shares in Port Praski sp. z o.o. with its
registered office in Warsaw (“Port Praski”), representing approximately
66.94% of the share capital and carrying 66.94% of the votes at the
shareholders' meeting of Port Praski (“Port Praski Shares”). The
purchase price for the Port Praski Shares was set at PLN 553,652,167.50
(five hundred fifty three million six hundred fifty two thousand one
hundred sixty seven PLN 50/100).Additionally,
in relation to the ongoing analyses of the ultimate capital structure in
which the Cypriot law company Pantanomo Limited with its registered
office in Limassol (“Pantanomo”) participates, on 1 April 2022, the
Company and the Cypriot law company Tobe Investments Group Limited with
its registered office in Limassol (“Tobe”) executed an annex (“Annex”)
to the preliminary share purchase agreement concerning 4,705 (four
thousand seven hundred and five) shares in Pantanomo, representing
approximately 32% of Pantanomo’s share capital, executed between the
Company and Tobe on 20 December 2021 (“Agreement”)(“Transaction”).In
the Annex the Company and Tobe (“Parties”) agreed, among other things,
to postpone the Transaction closing date. As amended by the Annex, the
Agreement now provides that the Transaction closing date will be agreed
in writing by the Parties and will occur no later than on 31 May 2022.
If the Transaction closing date is not scheduled by the Parties for 31
May 2022 at the latest, the Agreement will expire.Legal
basis: Article 17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-01 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-04-01 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-04-01 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki