REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

2022-06-23 19:42
publikacja
2022-06-23 19:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 („Uchwała”).
Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1. część zysku netto w kwocie 660.844.237,20 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. pozostała część zysku netto w kwocie 2.945.011.181,03 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,

3. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych) wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy),

4. liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 550.703.531,

5. dzień dywidendy został wyznaczony na 20 września 2022 roku,

6. wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information regarding the payment of dividends for the
financial year 2021


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby
informs that on June 23, 2022 the Annual General Meeting of the Company
adopted a resolution on the distribution of the Company’s net profit for
the financial year 2021 (the “Resolution”).


In accordance with the provisions of the Resolution:


1. part of the net profit in the amount of PLN 660,844,237.20 (say: six
hundred sixty million eight hundred forty four thousand two hundred
thirty seven zlotys twenty grosze) has been allocated for distribution
as dividends to shareholders,


2. the amount of PLN 2,945,011,181.03 (say: two billion nine hundred
forty five million eleven thousand one hundred eighty one zlotys three
grosze) has been allocated to the reserve capital,


3. the value of dividend per one share participating in the dividend
payout (i.e. excluding treasury shares) amounts to PLN 1.20 (say: one
zloty twenty grosze),


4. the total number of the Company's shares entitled to dividend amounts
to 550,703,531,


5. the dividend day is scheduled for September 20, 2022,


6. the dividend payout shall be made on December 15, 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-06-23 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-06-23 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki