CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 23 lipca 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2020-06-26 20:50
publikacja
2020-06-26 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CPS_RB_22_2020_Zalacznik_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_RB_22_2020_Zalacznik_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_Current_Report_22_2020_Annex_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_Current_Report_22_2020_Annex_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 23 lipca 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 lipca 2020 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:
---------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019,

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany hipoteki na nieruchomościach Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

• ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lipca 2020 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);

• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 lipca 2020 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.
Załączniki
Plik Opis
CPS RB 22_2020 Załącznik 1.pdfCPS RB 22_2020 Załącznik 1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku
CPS RB 22_2020 Załącznik 2.pdfCPS RB 22_2020 Załącznik 2.pdf Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 23 lipca 2020 roku
CPS Current Report 22_2020 Annex 1.pdfCPS Current Report 22_2020 Annex 1.pdf Notice on convening the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. on July 23, 2020
CPS Current Report 22_2020 Annex 2.pdfCPS Current Report 22_2020 Annex 2.pdf Draft resolutions of the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. convened for July 23, 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on convening the
Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on July 23, 2020 and the
content of draft resolutions for the Annual General Meeting of Cyfrowy
Polsat S.A.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with
Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code, announces that
the Annual General Meeting of the Company has been convened for July 23,
2020 at 11:00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa
4a Street.


Agenda of the Annual General Meeting: ------------------------------------------


1. Opening of the Annual General Meeting.


2. Appointment of the Chairman of the Annual
General Meeting.


3. Validation of the correctness of
convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding
resolutions.


4. Appointment of the Ballot Committee.


5. Adoption of the agenda.


6. Management Board’s presentation of:


a) the Management Board’s Report on the
Company’s activities in the financial year 2019 and the Company’s
financial statements for the financial year 2019,


b) the Management Board’s Report on the
activities of the capital group of the Company in the financial year
2019 and the consolidated financial statements of the capital group of
the Company for the financial year 2019.


7. The Supervisory Board’s presentation of
its statement concerning the evaluation of the Management Board’s Report
on the Company’s activities in the financial year 2019 and the Company’s
financial statements for the financial year 2019, as well as the
Management Board’s motion regarding the distribution of the Company’s
profit generated in the financial year 2019.


8. The Supervisory Board’s presentation of
the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s
activities.


9. Consideration and adoption of a
resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s
activities in the financial year 2019.


10. Consideration and adoption of a
resolution approving the Company’s annual financial statements for the
financial year 2019.


11. Consideration and adoption of a
resolution approving the Management Board’s Report on activities of the
capital group of the Company in the financial year 2019.


12. Consideration and adoption of a
resolution approving the consolidated annual financial statements of the
capital group of the Company for the financial year 2019.


13. Consideration and adoption of a
resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial
year 2019.


14. Adoption of resolutions granting a vote
of approval to the members of the Management Board for the performance
of their duties in the year 2019.


15. Adoption of resolutions granting a vote
of approval to the members of the Supervisory Board for the performance
of their duties in the year 2019.


16. Adoption of a resolution on the
distribution of the Company’s profit for the financial year 2019 and the
allocation of a part of profits earned in previous years for a dividend
payout.


17. Adoption of resolutions on the
determination of a number of members of the Supervisory Board and
changes to the composition of the Supervisory Board.


18. Adoption of a resolution approving
amendments to the mortgage over real properties of the Company.


19. Adoption of a resolution on the
registration of shares in the securities depository.


20. Adoption of a resolution on adopting the
remuneration policy for the Management Board and Supervisory Board
Members of Cyfrowy Polsat S.A.


21. Closing of the Annual General Meeting.


The Management Board of the Company attaches
to this current report:


• the Notice on convening the Annual General
Meeting for July 23, 2020, prepared pursuant to Article 402(2) of the
Code of Commercial Companies (annex no. 1);


• draft resolutions to be adopted at the
Annual General Meeting convened for July 23, 2020 (annex no. 2).


All information concerning the Extraordinary
General Meeting is available on the website of the Company at
http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab
General Meetings – Materials.


Legal basis: Article 56 Section 1 Clause
2 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of
introducing financial instruments to an organized system of trading and
on public companies in connection with Article 19 Section 1 Clauses 1
and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 on
current and periodic information published by the issuers of securities
and the conditions of recognizing as equal the information required by
the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-06-26 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2020-06-26 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki