CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2020-04-28 21:41
publikacja
2020-04-28 21:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_15_2020_zalacznik_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15_2020_Zalacznik_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15_2020_Zalacznik_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_15_2020_Annex_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_15_2020_Annex_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_15_2020_Annex_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-28
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 maja 2020 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy Reddev Investments Limited oraz TiVi Foundation.

Porządek obrad:
----------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewiduje uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki w całości i nadanie mu nowej treści w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 2);

• Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku (załącznik nr 3).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.
Załączniki
Plik Opis
RB_15_2020_załącznik 1.pdfRB_15_2020_załącznik 1.pdf Załącznik nr 1 - Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
RB 15_2020 Załącznik 2.pdfRB 15_2020 Załącznik 2.pdf Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
RB 15_2020_Załącznik 3.pdfRB 15_2020_Załącznik 3.pdf Załącznik nr 3 - Projekty uchwał walnego zgromadzenia
CR_15_2020_Annex 1.pdfCR_15_2020_Annex 1.pdf Annex 1 - Proposed new wording of unified Articles of Association
CR 15_2020 Annex 2.pdfCR 15_2020 Annex 2.pdf Annex 2 - Notice on convening the EGM
CR 15_2020_Annex 3.pdfCR 15_2020_Annex 3.pdf Annex 3 - Draft resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on convening the
Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on May 25, 2020 and
the content of draft resolutions for the Extraordinary General Meeting
of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 in
conjunction with Article 400 § 1 and Articles 402(1) and 402(2) of the
Commercial Companies Code, announces that the Extraordinary General
Meeting of the Company has been convened for May 25, 2020 at 11:00 a.m.
at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street.


The Extraordinary General Meeting of the
Company has been convened at the request of the shareholders Reddev
Investments Limited and TiVi Foundation.


Agenda of the Extraordinary General Meeting:


1. Opening of the Extraordinary General
Meeting.


2. Election of a chairperson of the
Extraordinary General Meeting.


3. Determination that the Extraordinary
General Meeting was properly convened and it has the capacity to adopt
resolutions.


4. Election of a Ballot Counting Committee.


5. Adoption of the agenda.


6. Adoption of a resolution to amend the
Articles of Association of the Company.


7. Closing of the Extraordinary General
Meeting.


The draft resolution concerning the
amendment of the Company’s Articles of Association provides for
repealing in whole the existing wording of the Articles of Association
of the Company and adopting their new wording as presented in the annex
no. 1 to this current report.


The Management Board of the Company also
attaches to this current report:


• the Notice on convening the Extraordinary
General Meeting for May 25, 2020, prepared pursuant to Article 402(2) of
the Code of Commercial Companies (annex no. 2);


• draft resolutions to be adopted at the
Extraordinary General Meeting convened for May 25, 2020 (annex no. 3).


All information concerning the Extraordinary
General Meeting is available on the website of the Company at
http://www.grupapolsat.pl/en in section Corporate Governance, tab
General Meetings – Materials.


Legal basis: Article 56 Section 1 Clause
2 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of
introducing financial instruments to an organized system of trading and
on public companies in connection with Article 19 Section 1 Clauses 1
and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 on
current and periodic information published by the issuers of securities
and the conditions of recognizing as equal the information required by
the laws of non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-04-28 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki