25,0800 zł
-1,03% -0,2600 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”), Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku uchwały w sprawie utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Spółki denominowanych w złotych („Obligacje”) oraz w sprawie podjęcia działań mających na celu refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu Obligacji Serii A.

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu zostały ustalone w następujący sposób:

a) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych.

b) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

c) Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.).

d) Obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.); lub (ii) poprzez proponowanie nabycia niestanowiące oferty publicznej.

e) Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach.

f) Obligacje będą niezabezpieczone.

g) maksymalna liczba Obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych Obligacji) zostanie określona w warunkach emisji Obligacji danej serii.

h) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

i) Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. w ramach rynku Catalyst.

j) świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji oraz kwoty odsetek. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii.

k) dzień emisji danej serii Obligacji będzie określony w warunkach emisji Obligacji danej serii.

l) Obligacje mogą być emitowane z terminem wykupu nie dłuższym niż 7 lat od dnia emisji. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii i mogą przewidywać przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

m) cel emisji Obligacji nie został określony, jednakże cel emisji Obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii, Zarząd może wykorzystać środki z emisji Obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę Obligacji Serii A lub na nabycie Obligacji Serii A w celu ich umorzenia.

n) poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez Zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie których zostaną określone warunki emisji Obligacji danej serii.

Jednocześnie Spółka informuje o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku decyzji o rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A z wykorzystaniem środków z emisji Obligacji w ramach Programu, w tym w szczególności przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu Obligacji Serii A lub nabycia Obligacji Serii A przez Spółkę w celu ich umorzenia; oraz o zamknięciu przez Spółkę programu emisji Obligacji Serii A z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji serii A lub nabycia Obligacji serii A przez Spółkę w celu ich umorzenia w odniesieniu do wszystkich Obligacji Serii A.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 25 marca 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją Obligacji przez Spółkę w ramach Programu oraz refinansowania zadłużenia Spółki z tytułu Obligacji Serii A.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji w ramach Programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat utworzenia programu emisji Obligacji oraz podjęcia działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on establishing a
bond issue program and launching actions to refinance indebtedness under
Series A Bonds


Not for release, publication or
distribution directly or indirectly, in or into the United States of
America, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction where
to do so would be restricted or prohibited by law.


In reference to current report No. 32/2018
of October 24, 2018 on taking initial steps by Cyfrowy Polsat S.A. (the
“Company”) in connection with the potential refinancing of indebtedness
under series A unsecured, bearer bonds with the nominal value of PLN
1,000 each and the combined net value of PLN 1,000,000,000, maturing on
July 21, 2021 (the “Series A Bonds”) the Management Board of the Company
hereby gives notice that on March 25, 2019 a resolution has been adopted
to establish a new, non-renewable program for the issuance of the
Company’s bonds with the total maximum nominal value of PLN
1,000,000,000 (one billion) (the “Program”), under which the Company
will be able to incur financial indebtedness through the issuance of
unsecured PLN bearer bonds of the Company (the “Bonds”) and on taking
actions to refinance the Company’s indebtedness under the Series A
Bonds.


The terms of the Bonds issuance under the
Program are as follows:


a) the total nominal value of all the Bonds
to be issued under the Program will not exceed PLN 1.000.000.000 (one
billion).


b) the nominal value of one Bond will be PLN
1,000 (one thousand).


c) the Bonds will be issued under the Bonds
Act of January 15, 2015 (consolidated text: Journal Laws 2018, Item 483,
as amended);


d) the Bonds may be issued under (i) a
public offering referred to in Article 3 of the Act of 29 July 2005 on
public offering, conditions governing the introduction of financial
instruments to an organized trading and public companies (Journal Laws
2018, Item 512, as amended); or (ii) through a purchase proposal that
does not constitute a public offering.


e) the Bonds may be issued in one or several
series.


f) the Bonds will be unsecured.


g) the maximum number of Bonds of a
particular series offered for purchase (i.e. the number of issued Bonds)
will be defined in the terms of the issuance of a particular series of
Bonds.


h) the Bonds will not be in a documentary
form and will be registered in the securities depository operated by
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


i) the Company may apply for the Bonds to be
introduced to an alternative system of trading operated by Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. and/or an alternative system of
trading operated by BondSpot S.A. as part of the Catalyst market.


j) payments made by the Company under the
Bonds will only be in cash and, specifically, will consist in the
payment of an amount equivalent to the nominal value of one Bond and the
interest amount. Bonds will bear interest at a fixed or variable rate.
The method of interest calculation, the day from which the interest
accrues, the amount or method of calculation of interest and dates of
its payment will be set forth in the terms of the issuance of a
particular series of Bonds.


k) the day of the issuance of a particular
series of Bonds will be set forth in the terms of the issuance of a
particular series of Bonds.


l) Bonds may be issued with maturity of no
longer than seven years from the date of the issuance. The date and
terms of redemption will be defined in the terms of the issuance of a
particular series of Bonds and may provide for an early redemption of
the Bonds at the Company’s or bondholder’s request provided for in the
terms of the issuance.


m) the purpose of the issuance of the Bonds
has not been specified, however it may be specified in the terms of
issuance for the particular series of Bonds. Unless the purpose of the
issuance is specified in the terms of the issuance of a particular
series of Bonds, the Management Board may use the proceeds of the
issuance of the Bonds for any purpose, including the financing of an
early redemption of the Series A Bonds, or buy-back of the Series A
Bonds by the Company for the purpose of their redemption.


n) individual series of Bonds will be issued
based on separate issue resolutions adopted by the Management Board,
approved in separate resolutions of the Supervisory Board, setting forth
the terms of the issuance of a particular series of Bonds.


At the same time, the Company gives notice
that on March 25, 2019 a decision has been made to launch actions aimed
at the refinancing of its indebtedness under the Series A Bonds using
the funds from the issuance of the Bonds under the Program, including in
particular the early redemption of Series A Bonds by the Company or the
acquisition of Series A Bonds by the Company for the purpose of their
redemption, and about the Company terminating the program of Series A
Bonds upon the early redemption of Series A Bonds and/or the acquisition
of Series A Bonds by the Company for the purpose of their redemption, in
relation to all Series A Bonds.


The Company also gives notice of the
adoption on March 25, 2019 by its Supervisory Board of a resolution
authorizing the Company to incur financial indebtedness in relation to
the issuance of the Bonds within the Program and the refinancing of the
Company’s indebtedness under Series A Bonds.


The Company’s intention is to issue Bonds
under the Program in the second quarter of 2019, subject to right
conditions prevailing on debt market. The Company will make its final
decision on issuing the Bonds and their terms in a relevant resolution
adopted by the Management Board of the Company, of which it will inform
in a separate current report.


Legal basis: Article 17 Section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


Disclaimer:


This current report was prepared in
accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


This current report is solely for
information purposes and is published by the Company exclusively in
order to provide information on the establishment of the bond issue
program and conducting actions in order to refinance the existing
indebtedness under Bonds Series A. This current report is by no means
intended, whether directly or indirectly, to promote the offer or
issuance of the Company’s bonds and does not represent promotional
material prepared or published by the Company for the purpose of
promoting of the offer or issuance of the Company’s bonds nor for the
purpose of encouraging an investor, whether directly or indirectly, to
their purchase.


This current report, nor any part
thereof, is not intended for distribution, whether directly or
indirectly, within the territory of or in the United States of America
or other jurisdictions where such public distribution may be subject to
restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in
this material have not been, and will not be, registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be
offered or sold within the territory of the United States of America.
The Company does not intend to register the Bonds or conduct any
offering of the Bonds in the United States of America. Subject to the
Company making its final decision on issuing the Bonds and their terms
in a relevant resolution adopted by the Management Board of the Company,
the Bonds are intended to be offered and sold solely outside the United
States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the
Securities Act.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-25 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2019-03-25 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.