25,12 zł
0,88% 0,22 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-23
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat w czwartym kwartale 2018 roku.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku netto Grupy Cyfrowy Polsat.

Spółka dokonała wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji mających miejsce między spółkami Grupy w czwartym kwartale 2018 roku na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wykazania w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku o kwotę ok. 162,6 mln zł. Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię „Podatek dochodowy” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku.

Wyżej opisane zwiększenie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy aktywów spółek zależnych ujmowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat wycenianych w momencie nabycia spółki zależnej w wartości godziwej.

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Cyfrowy Polsat za 2018 rok, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej. Powyższe wartości oraz informacje będą podlegały badaniu audytora.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information regarding estimated
consolidated financial results for the fourth quarter of 2018


Pursuant to the internal reporting
standards, adopted at the level of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”)
and the Company’s capital group (“Cyfrowy Polsat Group”), and in order
to ensure complete and fair communication with the participants of the
capital market, the Management Board of the Company hereby publishes
information regarding an event that will have a one-off negative impact
on the financial results of Cyfrowy Polsat Group in the fourth quarter
of 2018.


In accordance with the International
Financial Reporting Standards, deferred income tax assets and
liabilities are recognized in the consolidated balance sheet of Cyfrowy
Polsat Group in relation to the carrying and tax values relating to
individual elements of Cyfrowy Polsat Group’s net assets.


The Company has preliminarily analyzed the
impact of one-off transactions that occurred between the Cyfrowy Polsat
Group’s companies in the fourth quarter of 2018 on the value of deferred
income tax assets and liabilities recognized in the consolidated balance
sheet of Cyfrowy Polsat Group as at December 31, 2018.


The analysis resulted in the necessity to
increase the value of the item “Deferred income tax liabilities” in the
consolidated balance sheet of Cyfrowy Polsat Group as at December 31,
2018 by the amount of ca. PLN 162.6 million. The above described change
in deferred income tax liabilities is of non-cash nature and is included
in the “Income tax” line of Cyfrowy Polsat Group’s consolidated income
statement, thus decreasing the consolidated net profit in the fourth
quarter of 2018.


The above mentioned increase in the deferred
income tax liability concerns the assets of subsidiaries which are being
recognized in the consolidated balance sheet of Cyfrowy Polsat Group at
fair value upon a subsidiary’s acquisition.


The values and information provided
hereinabove represent estimates. The final values, which will be
published in the consolidated financial statements of Cyfrowy Polsat
Group for 2018, may differ from the values provided hereinabove. The
above mentioned values and information shall be subject to audit.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-23 Katarzyna Ostap-Tomann Katarzyna Ostap-Tomann
2019-01-23 Aneta Jaskólska Aneta Jaskólska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl