25,12 zł
0,88% 0,22 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-07
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku otrzymał pismo od pana Zygmunta Solorza, występującego w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zawierające postulat rozważenia przez Zarząd zmiany polityki dywidendowej Spółki.

Pan Zygmunt Solorz zaproponował, aby przez najbliższe trzy lata została wypłacona akcjonariuszom Spółki dywidenda w łącznej wysokości co najmniej około 1,8 mld zł.

W szczególności, postulat obejmuje ustalenie rocznej kwoty dywidendy na poziomie minimum 4% liczonych ze średniej kapitalizacji Spółki z grudnia 2018 roku, czyli około 0,93 złotego na akcję. Tak skalkulowana nominalna roczna kwota nowej dywidendy mogłaby być płacona przez Spółkę przez trzy kolejne lata.

W opinii pana Zygmunta Solorza Grupa Cyfrowy Polsat, która była budowana przez szereg lat wspólnym wysiłkiem i przy istotnym wsparciu akcjonariuszy mniejszościowych, posiada dzisiaj solidne fundamenty w postaci zdrowych aktywów i powtarzalnych strumieni finansowych. Jednocześnie budowane przez wiele lat bardzo dobre relacje z bankami i obligatariuszami Cyfrowego Polsatu dają Spółce dostęp do finansowania jej dalszego rozwoju. Ponadto pan Zygmunt Solorz poinformował, że otrzymywał niejednokrotnie sygnały przekazywane przez mniejszościowych akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu odnośnie kwestii podziału zysków Spółki, który od czasu przejęcia w 2014 roku spółki Polkomtel kształtował się na relatywnie niskim poziomie. Według pana Zygmunta Solorza, dywidenda oparta o takie założenia będzie zdrowym kompromisem pomiędzy zapewnieniem godziwego i powtarzalnego wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki a dalszym jej oddłużaniem.

Zarząd Spółki informuje, iż w odpowiedzi na wspomniane pismo dokona przeglądu planów Grupy Cyfrowy Polsat celem oszacowania możliwości alokacji zasobów gotówkowych pod kątem wypłaty dywidendy zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez reprezentanta akcjonariusza większościowego.

Po przeprowadzeniu szacunku Zarząd dokona przeglądu obecnej polityki dywidendowej Spółki celem jej ewentualnej modyfikacji. Zarząd zapewni, aby nowa polityka dywidendowa nie zaburzyła koncepcji rozwoju firmy. Zarząd szacuje, iż proces weryfikacji zakończy się w marcu 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information regarding a letter
from the representative of the majority shareholder on dividend policy
of Cyfrowy Polsat


Pursuant to the internal reporting
standards, adopted at the level of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”,
“Cyfrowy Polsat”) and the Company’s capital group (“Cyfrowy Polsat
Group”), and in order to ensure complete and fair communication with the
participants of the capital market, the Management Board of the Company
informs that on February 7, 2019 it received a letter from Mr. Zygmunt
Solorz, acting on behalf of the majority shareholder of Cyfrowy Polsat,
with a request that the Management Board considers changes to the
dividend policy of the Company.


Mr. Zygmunt Solorz proposed that the
dividends to be paid to the Company’s shareholders during the nearest
three years would amount to at least approximately PLN 1.8 billion in
total.


In particular, the request includes that an
annual dividend amount is set at a level of at least 4% of the average
capitalization of the Company from December 2018, i.e., approximately
PLN 0.93 per share. The nominal annual amount of the new dividend,
calculated in such a manner, could be paid by the Company in three
consecutive years.


In the opinion of Mr. Zygmunt Solorz,
Cyfrowy Polsat Group, which has been built for a number of years by
joint effort and with significant support from minority shareholders,
has today solid foundations represented by sound assets and recurrent
cash flows. Simultaneously, the very good relations with the banks and
Cyfrowy Polsat’s bondholders, which have been built for many years,
grant the Company an access to financing of its further development.
Furthermore, Mr. Zygmunt Solorz informed that he has received repeated
suggestions from the minority shareholders of Cyfrowy Polsat concerning
distribution of the Company’s profits, which has been on a relatively
low level since the moment of acquiring Polkomtel company back in 2014.
According to Mr. Zygmunt Solorz, the dividend based on the above
assumptions shall represent a sound compromise between fair and
recurrent distributions to the Company’s shareholders and its further
deleveraging.


The Management Board of the Company informs
that, in response to the above mentioned letter, it shall review the
plans of Cyfrowy Polsat Group with an aim to evaluate possibilities of
allocating the cash resources to accommodate expectations with respect
to dividend payments expressed by the representative of the majority
shareholder.


After performing the evaluation, the
Management Board shall review the existing dividend policy of the
Company for its potential modification. The Management Board shall
ensure that the new dividend policy does not interrupt the concept of
the Company’s development. The Management Board estimates, that the
verification process shall be completed in March 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-07 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2019-02-07 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl