REKLAMA

CREEPY JAR S.A.: Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

2021-06-04 11:58
publikacja
2021-06-04 11:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210604_WAW_Creepy_Jar_01_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210604_WAW_Creepy_Jar_02_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210604_formularz_do_glosowania_na_ZWZ_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-04
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. otrzymał od Pana Tomasza Sobóla, będącego akcjonariuszem Emitenta reprezentującym ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek złożony w trybie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. (dalej „Walne Zgromadzenie”) .
W ramach złożonego wniosku Pan Tomasz Soból wniósł o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki przedkładając jednocześnie projekt uchwały o następującej treści:

„PROJEKT UCHWAŁY NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki w następujący sposób:
a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 6.600,- zł (sześć tysięcy sześćset złotych) brutto miesięcznie;
b. wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
c. wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki ustalić na 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;
d. wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Spółki ustalić na 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Wobec powyższego aktualny porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej);
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ryszarda Brudkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad ZWZA.

W załączeniu Emitent składa uzupełnione brzmienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
20210604 WAW Creepy Jar 01 ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf20210604 WAW Creepy Jar 01 ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
20210604 WAW Creepy Jar 02 projekty uchwal ZWZ.pdf20210604 WAW Creepy Jar 02 projekty uchwal ZWZ.pdf
20210604 formularz do glosowania na ZWZ 24.06.2021.pdf20210604 formularz do glosowania na ZWZ 24.06.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-04 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatek
2021-06-04 Krzysztof Sałek Członek Zarządu Krzysztof Sałek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki