REKLAMA

CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki

2019-09-26 08:19
publikacja
2019-09-26 08:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-26
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 września 2019 r. zawarto aneks do umowy pożyczki pomiędzy akcjonariuszami Emitenta z dnia 30 listopada 2016 r., tj.: spółką PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, Panem Jarosławem Dąbrowskim, spółką Arezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim oraz Panem Andrzejem Goczołem (dalej jako Akcjonariusze), posiadającymi łącznie 65,58% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz 65,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Na dzień 30 sierpnia 2019 r. zobowiązania Spółki z tytułu udzielonych pożyczek przez Akcjonariuszy wraz z odsetkami wynosiły 5.995.175,32 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 32/100).

Na mocy niniejszego aneksu Akcjonariusze ustalili, że spłata zobowiązań Spółki wynikających z zawartych umów pożyczek nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2022 r., przy czym kwota 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) spłacona zostanie w dniu zawarcia aneksu.

Jednocześnie Akcjonariusze oświadczyli w aneksie, że spłata zobowiązań wynikających z zawartych pożyczek jest niezależna od premier gier komputerowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość pożyczki, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki. Przedmiotowa informacja potencjalnie może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Piotr Karbowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki