REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2023-04-27 19:14
publikacja
2023-04-27 19:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
RaportRocznyCPD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportRocznyCPD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_cpd_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_cpd_2022-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPD_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPD_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2022
I. Przychody ze sprzedaży netto 748,00 1 433,00 160,00 314,00
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 17 479,00 23 786,00 3 729,00 5 208,00
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 17 590,00 23 476,00 3 753,00 5 140,00
IV. Zysk /strata netto -13 290,00 31 173,00 -2 836,00 6 825,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 917,00 -5 011,00 -1 262,00 -1 097,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 130 141,00 100 135,00 27 767,00 21 924,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -130 092,00 -183 382,00 -27 757,00 -40 150,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 868,00 -88 258,00 -1 252,00 -19 323,00
IX. Zysk /strata netto na akcję -1,61 2,20 -0,34 0,48
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję -1,61 2,20 -0,34 0,48
XI. Aktywa razem 115 526,00 275 322,00 24 633,00 59 860,00
XII. Zobowiązania razem 34 397,00 130 659,00 7 334,00 28 408,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 9 028,00 74 412,00 1 925,00 16 179,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 25 369,00 56 247,00 5 409,00 12 229,00
XV. Kapitał własny 81 129,00 144 663,00 17 299,00 31 453,00
XVI. Kapitał zakładowy 897,00 2 637,00 191,00 573,00
Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu średnioważonego NBP w ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 30 grudnia 2022 roku - 4,6869 PLN/EUR (za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku - 4,5674 PLN/EUR).
Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 grudnia 2022 r., który wynosił 4,6899 PLN/EUR i na 31 grudnia 2021 r., który wynosił 4,5994 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RaportRocznyCPD_2022-12-31_pl.xhtmlRaportRocznyCPD_2022-12-31_pl.xhtml CPD SA -SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022
RaportRocznyCPD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesRaportRocznyCPD_2022-12-31_pl.xhtml.xades PODPISY - CPD SA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022
esef_cpd_2022-12-31_pl.zipesef_cpd_2022-12-31_pl.zip CPD SA - SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022
esef_cpd_2022-12-31_pl.zip.xadesesef_cpd_2022-12-31_pl.zip.xades PODPISY - CPD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE FINANSOWE ZA ROK 2022
CPD_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtmlCPD_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022
CPD_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml.XAdESCPD_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml.XAdES PODPISY - SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki