61,4000 zł
0,66% 0,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_skonsolidowane.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
COMP_Oswiadczenie_RN_skonsolidowane.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
RS_2018_RAPORT_SKONSOLIDOWANY_KOREKTA_26042019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Comp_26_04_2019_BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
COMP_Oswiadczenie_RN_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 677 919 541 053 158 878 127 467
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 42 368 22 850 9 929 5 383
III. Zysk (strata) brutto 24 681 7 563 5 784 1 782
IV. Zysk (strata) netto 55 680 677 13 049 159
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 56 828 172 13 318 41
VI. Całkowity dochód 56 602 (1 169) 13 265 (275)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 046 15 619 480 3 680
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 354 (27 883) 2 661 (6 569)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 202 10 449 985 2 462
X. Przepływy pieniężne netto razem 17 602 (1 815) 4 125 (428)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 11,88 0,04 2,79 0,01
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,88 0,04 2,79 0,01
XV. Aktywa razem 934 943 846 653 217 429 202 990
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 431 645 399 128 100 383 95 693
XVII. Zobowiązania długoterminowe 104 001 92 782 24 186 22 245
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 327 644 306 346 76 196 73 448
XIX. Kapitał własny 503 298 447 525 117 045 107 297
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 477 682 420 743 111 089 100 876
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 441 3 547
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 85,04 75,62 19,78 18,13
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 85,04 75,62 19,78 18,13


Pozycje I-XIV zawierają dane
odpowiednio za okres 01-01-2018 do 31-12-2018, i za okres od 01-01-2017
do 31-12-2017.


Pozycje XV - XXV prezentują
stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień
31-12-2018 i 31-12-2017.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2018_2 z dnia 2019-05-08 o treści:


W
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dn. 8 maja 2019 roku Zarząd
 Comp S.A. tytułem uzupełnienia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, w
załączeniu przekazuje oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki,
o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 7) i 12) Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Na oryginałach właściwe podpisy.


Plik Opis
Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdfCOMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdfRS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf RS-2018 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comp SA za rok 2018 - po korekcie
Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdfSprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
Comp za rok 2018
Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdfCOMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2019-05-08 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Bogumiła Lewandowska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.