61,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_jednostkowy.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
COMP_Oswiadczenie_RN_jednostkowe.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
R_2018_raport_jednostkowy_korekta_26042019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_Comp_S_A_26_04_2019_BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
COMP_Oswiadczenie_RN_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 452 808 369 207 106 121 86 737
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 16 611 7 353 3 893 1 727
III. Zysk (strata) brutto 20 871 (5 196) 4 891 (1 221)
IV. Zysk (strata) netto 17 929 (4 323) 4 202 (1 016)
V. Całkowity dochód 17 929 (4 323) 4 202 (1 016)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 177) 1 685 (1 916) 396
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 245 (25 059) 3 807 (5 887)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 273) 8 675 (2 642) 2 038
IX. Przepływy pieniężne netto razem (3 205) (14 699) (751) (3 453)
X. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XI. Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,75 (0,90) 0,88 (0,21)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,75 (0,90) 0,88 (0,21)
XIV. Aktywa razem 714 876 655 911 166 250 157 259
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 271 380 229 225 63 112 54 958
XVI. Zobowiązania długoterminowe 64 103 74 858 14 908 17 948
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 207 277 154 367 48 204 37 010
XVIII. Kapitał własny 443 496 426 686 103 139 102 301
XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 441 3 547
XX. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXI. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,97 72,10 17,43 17,29
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,97 72,10 17,43 17,29


Pozycje I-XIII
zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2018 do 31-12-2018, i za okres
od 01-01-2017 do 31-12-2017.


Pozycje XIV -
XXIII prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio
na dzień 31-12-2018 i 31-12-2017.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15/2018_2 z dnia 2019-05-08 o treści:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019
roku z dn. 8 maja 2019 roku, Zarząd  Comp S.A. tytułem uzupełnienia
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2018 roku, w załaczeniu przekazuje oświadczenia Zarządu i Rady
Nadzorczej spółki, o których mowa w § 70
ust. 1 pkt 7) i 14) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa panstwa niebędącego państwem członkowskim z
dn. 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).Na oryginałach
właściwe podpisy.


Plik Opis
Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdfOświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf Oświadczenie Zarządu
COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdfCOMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdfR 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf R-2018 - sprawozdanie finansowe Comp SA za rok 208 - po korekcie
Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdfSprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA
za rok 2018
Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdfOświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf Oświadczenie Zarządu
COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdfCOMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2019-05-08 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Bogumiła Lewandowska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.