63,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
RS_2018_raport__skonsolidowany_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_BR_zbadania_SSF_Comp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 677 919 541 053 158 878 127 467
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 368 22 850 9 929 5 383
III. Zysk (strata) brutto 24 681 7 563 5 784 1 782
IV. Zysk (strata) netto 55 680 677 13 049 159
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 56 828 172 13 318 41
VI. Całkowity dochód 56 602 (1 169) 13 265 (275)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 046 15 619 480 3 680
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 354 (27 883) 2 661 (6 569)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 202 10 449 985 2 462
X. Przepływy pieniężne netto, razem 17 602 (1 815) 4 125 (428)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 11,88 0,04 2,79 0,01
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,88 0,04 2,79 0,01
XV. Aktywa razem 934 943 846 653 217 429 202 990
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 431 645 399 128 100 383 95 693
XVII. Zobowiązania długoterminowe 104 001 92 782 24 186 22 245
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 327 644 306 346 76 196 73 448
XIX. Kapitał własny 503 298 447 525 117 045 107 297
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 477 682 420 743 111 089 100 876
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 441 3 547
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,04 75,62 19,78 18,13
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,04 75,62 19,78 18,13
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%">Pozycje
I-XIV zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2018 do 31-12-2018, i za
okres od 01-01-2017 do 31-12-2017.<br style="line-height: 107%">Pozycje
XV - XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj.
odpowiednio na dzień 31-12-2018 i 31-12-2017</span></font><font face="Times New Roman">.
</font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RS_2018_raport _skonsolidowany_podpisany.pdfRS_2018_raport _skonsolidowany_podpisany.pdf RS-2018 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comp SA za rok 2018
Sprawozdanie_BR_zbadania_SSF_Comp.pdfSprawozdanie_BR_zbadania_SSF_Comp.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2019-04-12 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2019-04-12 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2019-04-12 Jarosłw Wilk Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Bogumiła Lewandowska Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.