REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW

2021-02-25 14:06
publikacja
2021-02-25 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-1) oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus SPV-2; łącznie zwane Columbus SPV) zawarły umowy (dalej: Umowy), których przedmiotem jest zakup łącznie 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW (dalej: Projekty), z tego 5 MW z wygraną aukcją 2020.

Na podstawie Umów, w terminie 3-6 miesięcy od dnia zawarcia Umów (w zależności od Projektu), po uprzednim spełnieniu warunków określonych w Umowach w tym złożenia Oświadczenia Sprzedającego (zdefiniowanego poniżej) oraz skutecznego przeniesienia na Columbus SPV wszelkich praw do Projektów, w tym praw do dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Projektów (dalej: Warunki), Sprzedawca przeniesie na Columbus SPV własność Projektów, za łączną kwotę zawierającą się w przedziale 4-7 mln zł (dalej: Cena Nabycia), powiększoną o kwotę stanowiącą równowartość zaliczek uiszczonych przez Sprzedającego na rzecz zakładu energetycznego na poczet opłaty przyłączeniowej (dalej: Zaliczka) oraz kwotę stanowiącą równowartość kaucji wpłaconej przez Sprzedającego na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Kaucja).

Cena Nabycia w wysokości 60% (dalej: I Część Ceny Nabycia) ceny za każdy z Projektów powinna być uiszczona na rzecz Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umów, nie wcześniej jednak niż po doręczeniu przez Zbywcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: Oświadczenie Sprzedającego) co do obowiązku zwrotu I Części Ceny Nabycia (w tym zwrotu kwot Zaliczki i Kaucji) na rzecz Columbus SPV w przypadku złożenia przez Columbus SPV oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota odpowiadająca 40% Ceny Nabycia winna zostać przekazana na rzecz Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od spełnienia ostatniego z Warunków.

Columbus SPV posiada uprawnienie do odstąpienia od każdej z Umów w terminie 1 roku od dnia podpisania, w przypadku naruszeń postanowień Umów przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umów w przypadku niedotrzymania przez Columbus SPV terminu płatności I Części Ceny Nabycia. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowach, każda ze Stron zrzeka się ustawowego prawa odstąpienia od Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-25 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-02-25 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2021-02-25 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki