REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych

2021-04-16 22:02
publikacja
2021-04-16 22:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dn. 17 lipca 2020 r., w którym informował o podpisaniu umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ (dalej: Partner) w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 472,6 MW (dalej: Umowa) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. podpisał z Partnerem aneks do Umowy (dalej: Aneks).

Na podstawie Aneksu m.in.:

- rozszerzony został zakres projektów instalacji fotowoltaicznych będących przedmiotem Umowy do 548,3 MW;

- zmieniona została wysokość kary umownej należnej Columbus za niedochowanie postanowień Umowy w zakresie Okresu Wyłączności (tj. rozporządzania w Okresie Wyłączności przez Partnera projektem objętym Umową) z 50.000,00 EUR na każdy projekt, do 50.000,00 EUR za każdy 1 MW;

- rozszerzony został zakres zabezpieczeń pożyczek (w kwocie wymaganej do opłacenia zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio zapłacona na rachunek operatora systemu dystrybucyjnego), udzielonych przez Columbus spółkom celowym realizującym projekty instalacji fotowoltaicznych objętych Umową, a których zakupem zainteresowany będzie Columbus o dodatkowe, w związku z czym pożyczki te zabezpieczone będą w postaci: zastawu rejestrowego na 50% udziałach tej spółki celowej, cesji wierzytelności z tytułu zaliczki na opłatę przyłączeniową, oświadczenia Partnera o poddani się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., oferty sprzedaży 100% udziałów w wybranej spółce celowej;

- wydłużony został okres obowiązywania Umowy do 4 lat od dnia jej zawarcia.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w związku z rozszerzeniem zakresu projektów instalacji fotowoltaicznych będących przedmiotem Umowy, zasadniczo zwiększona zostanie również łączna wartość projektów po zakończeniu ich realizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-04-16 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2021-04-16 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki