REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Przydział przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. obligacji o wartości 75 mln zł, wyemitowanych w ramach tzw. „Zielonych Obligacji”

2020-12-01 18:45
publikacja
2020-12-01 18:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-01
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Przydział przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. obligacji o wartości 75 mln zł, wyemitowanych w ramach tzw. „Zielonych Obligacji”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 65/2020 z dn. 26 listopada 2020 r. (w którym poinformował o podjęciu przez Zarząd spółki zależnej, tj. New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2020 r. spółka zależna, tj. New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEI) podjęła uchwałę, w sprawie przydziału 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł (dalej: Obligacje). Wszystkie Obligacje zostały przydzielone Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: BOŚ).

Obligacje zostały wyemitowane jako tzw. „Zielone Obligacje” (ang. Green Bonds), z uwagi na fakt, iż emisja przeprowadzona została zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP). Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor – CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo (dalej: CICERO) w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). CICERO specjalizuje się w ocenie projektów zaangażowanych środowiskowo.

Zarząd Columbus przypomina, iż Obligacje będą podlegały wykupowi w terminie 15 lat od dnia ich zapisania w prowadzonej przez Agenta Emisji ewidencji osób uprawnionych z Obligacji (dalej: Ewidencja). Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 2,8%. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone do maksymalnej łącznej wysokości 112.500.000 zł, poprzez:
- weksel własny NEI,
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- zastawy finansowe na rachunkach NEI,
- cesja wierzytelności NEI z pożyczek udzielonych podmiotom zależnym (wniesionym jako aport na pokrycie nowowyemitowanych udziałów NEI w dniu 25 listopada 2020 r.; zwane dalej: SPV; por. ESPI nr 64/2020 z dn. 26 listopada 2020 r.),
- umowa wsparcia zawarta z Columbus oraz SPV oraz Administratorem zabezpieczeń (w tym wsparcia finansowego) w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji,
- zastawy rejestrowe na udziałach SPV,
- zastawy rejestrowe na projektach (tj. zbiorach rzeczy i praw danej SPV, stanowiących całość gospodarczą w postaci każdego danego projektu realizowanego przez daną SPV),
- cesje wierzytelności SPV (z każdej zawartej przez SPV umowy: dzierżawy gruntu, o roboty budowlane, sprzedaży energii, świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, serwisowej, bilansowania handlowego, ubezpieczenia),
- zastawy finansowe ustanowione na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na wszystkich posiadanych przez każdą SPV (w dniu zapisania Obligacji w Ewidencji) rachunkach bankowych,
- weksle własne wystawione przez każdą SPV,
- przeniesienie na rzecz Administratora praw do środków pieniężnych w łącznej kwocie 1,75 mln zł zgromadzonych na rachunkach bankowych specjalnie do tego utworzonych przez SPV wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji.

Warunki Emisji Obligacji zawierają zobowiązania NEI do właściwego wypełniania postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji, w tym kowenanty. Warunki Emisji Obligacji dopuszczają również możliwość wcześniejszego wykupu na żądanie NEI jak również wcześniejszego wykupu na żądanie BOŚ, w oparciu o przesłanki i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje zostały wyemitowane jako pierwsza seria w ramach programu emisji obligacji, o czym Columbus informował w raporcie ESPI nr 39/2020 z dn. 7 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-01 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-12-01 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-12-01 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki