REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New Energy Investments, 100% zależną od Columbus Energy

2020-09-07 22:16
publikacja
2020-09-07 22:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New Energy Investments, 100% zależną od Columbus Energy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. spółka zależna Columbus, tj. New Energy Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEI) przyjęła program emisji obligacji o wartości 500 mln zł (dalej: Program). W następstwie przyjęcia Programu, NEI w dniu 7 września 2020 r. zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: DM BOŚ) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizację czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie obligacji (dalej: Obligacje) w drodze realizacji Programu. Najistotniejsze założenia Programu są następujące:
- łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w ramach Programu w każdym dniu, w którym NEI składa zlecenie emisji oraz na dzień emisji nie może przekraczać kwoty 500 mln zł,
- Obligacje będą emitowane na podstawie i zgodnie z polskim prawem oraz obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi,
- Obligacje będą mogły być emitowane na podstawie decyzji NEI w ramach tzw. „zielonego projektu” (projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP)),
- emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Polski, dla której będzie wyłączony obowiązek publikacji prospektu (zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzania prospektowego) lub sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego lub udostępnienia memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy o ofercie publicznej,
- Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach każda, w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. każda emisja będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, a Strony potwierdzają, że materiały informacyjne i pozostała dokumentacja emisyjna zostaną udostępnione wyłącznie Inwestorom kwalifikowanym,
- wartość nominalna pierwszej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będzie nie mniejsza niż 70.000.000 zł,
- o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione, wszystkie Obligacje będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst,
- termin wykupu Obligacji przez NEI nie będzie dłuższy niż 15 lat,
- emitowane będą Obligacje zwykłe na okaziciela,
- Obligacje nie będą przyznawały obligatariuszom prawa do udziału w zyskach NEI,
- wszystkie Obligacje w ramach Programu będą emitowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie oraz umowie agencyjnej, której treść zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami w toku dalszej współpracy (dalej: Umowa Agencyjna), która będzie uwzględniać i doprecyzowywać postanowienia niniejszej Umowy oraz zawierać wzory dokumentacji emisyjnej,
- Columbus nie będzie osobiście odpowiedzialny za zobowiązania względem Obligatariuszy wynikające z Obligacji, o ile nie zostanie postanowione inaczej.

O ile Umowa Agencyjna nie będzie stanowić inaczej, podjęcie działań i wykonanie zobowiązań przez DM BOŚ do przeprowadzenia czynności związanych z każdą emisją Obligacji będzie uzależnione od łącznego spełnienia się w okresie od dnia złożenia zlecenia emisji Obligacji danej serii do dnia emisji warunków określonych w Umowie oraz od tego, czy w wyniku dokonania emisji Obligacji danej serii nie dojdzie do naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w Umowie (dotyczących m.in. wypełniania przez NEI postanowień Umowy).

W ramach organizacji Programu oraz z zastrzeżeniem postanowień Umowy, DM BOŚ pełnić będzie funkcję organizatora emisji, dealera, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego.
Za realizację Umowy, DM BOŚ przysługuje wynagrodzenie ustalone na zasadach rynkowych.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia zakończenia wykonywania czynności przewidzianych przez DM BOŚ zgodnie z niniejszą Umową oraz uiszczenia przez NEI pełnej kwoty wynagrodzenia na rzecz DM BOŚ, za wyjątkiem postanowień Umowy dotyczących zasady odpowiedzialności, które pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy lub po wygaśnięciu Umowy przez okres 10 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, nie krócej jednak niż do dnia, w którym wszelkie roszczenia, jakie powstaną lub mogą powstać w związku z Umową lub emisją Obligacji (w tym roszczenia istniejące, przyszłe, warunkowe) zostaną ostatecznie, nieodwołanie i bezwarunkowo zaspokojone lub wygasną w następstwie innych okoliczności.
Strony mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadkach oraz terminach przewidzianych w Umowie. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące kar za niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie Umowy.

Umowa ma charakter wyłączności, co oznacza, że NEI do dnia zakończenia Programu nie zleci czynności określonych w niniejszej Umowie innemu podmiotowi niż DM BOŚ, w odniesieniu do jakichkolwiek Obligacji emitowanych w ramach Programu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. W przypadku przeprowadzenia emisji Obligacji przez NEI lub podmiot zależny od NEI udzielający zabezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy oraz przez NEI w terminie roku po jej rozwiązaniu, NEI będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz DM BOŚ w zależności od naruszenia kwoty równej wynagrodzeniu lub połowie wynagrodzenia prowizyjnego określonego w Umowie, które DM BOŚ otrzymałby w przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku na zasadach określonych w Umowie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-09-07 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-09-07 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki