REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł

2020-11-26 23:50
publikacja
2020-11-26 23:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEI) podjęła uchwałę, w sprawie emisji do 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł (dalej: Obligacje). Obligacje będą podlegały wykupowi w terminie 15 lat od dnia ich zapisania w prowadzonej przez Agenta Emisji ewidencji osób uprawnionych z Obligacji (dalej: Ewidencja). Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie niestanowiącym oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129. Obligacje zostaną zaproponowane w całości, tj. w liczbie 75.000 sztuk Obligacji do objęcia wyłącznie 1 inwestorowi, tj. Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 2,8%. Obligacje zostaną wyemitowane jako zabezpieczone do maksymalnej łącznej wysokości 112.500.000 zł, poprzez:
- weksel własny NEI,
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- zastawy finansowe na rachunkach NEI,
- cesja wierzytelności NEI z pożyczek udzielonych podmiotom zależnym (wniesionym jako aport na pokrycie nowowyemitowanych udziałów NEI w dniu 25 listopada 2020 r.; zwane dalej: SPV; por. ESPI nr 64/2020 z dn. 26 listopada 2020 r.),
- umowa wsparcia zawarta z Columbus oraz SPV oraz Administratorem zabezpieczeń (w tym wsparcia finansowego) w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji,
- zastawy rejestrowe na udziałach SPV,
- zastawy rejestrowe na projektach (tj. zbiorach rzeczy i praw danej SPV, stanowiących całość gospodarczą w postaci każdego danego projektu realizowanego przez daną SPV),
- cesje wierzytelności SPV (z każdej zawartej przez SPV umowy: dzierżawy gruntu, o roboty budowlane, sprzedaży energii, świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, serwisowej, bilansowania handlowego, ubezpieczenia),
- zastawy finansowe ustanowione na prawach do środków pieniężnych znajdujących się na wszystkich posiadanych przez każdą SPV (w dniu zapisania Obligacji w Ewidencji) rachunkach bankowych,
- weksle własne wystawione przez każdą SPV,
- przeniesienie na rzecz Administratora praw do środków pieniężnych w łącznej kwocie 1,75 mln zł zgromadzonych na rachunkach bankowych specjalnie do tego utworzonych przez SPV wskazane w Warunkach Emisji Obligacji.
Warunki Emisji Obligacji zawierają zobowiązania NEI do właściwego wypełniania postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji, w tym kowenanty. Warunki Emisji Obligacji dopuszczają również możliwość wcześniejszego wykupu na żądanie NEI jak również wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariusza, w oparciu o przesłanki i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje zostały wyemitowane jako pierwsza seria w ramach programu emisji obligacji, o czym Columbus informował w raporcie ESPI nr 39/2020 z dn. 7 września 2020 r.
O dojściu do skutku emisji Obligacji i jej zakończeniu Columbus poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-11-26 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-11-26 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki