REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2022-08-19 23:11
publikacja
2022-08-19 23:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
COGH_spr_skons_30-06-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
COGH_spr_zarzadu_30-06-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowane_SF_30.06.2022_-_GK_Cognor_Holding.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / półrocze / 2022 półrocze /
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 994 091 1 277 356 429 511 280 910
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 405 258 167 820 87 289 36 906
III. III. Zysk (strata) brutto 431 991 157 081 93 047 34 545
IV. IV. Zysk (strata) netto 346 536 124 694 74 641 27 422
V. "IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 328 054 117 467 70 660 25 833
VI. "IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 18 482 7 227 3 981 1 589
VII. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 201 116 29 181 43 319 6 417
VIII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 891 -26 238 -20 654 -5 770
IX. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 067 -33 763 16 384 -7 425
X. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 181 292 -30 820 39 049 -6 778
XI. IX. Aktywa, razem 1 992 035 1 505 172 425 594 327 254
XII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 027 433 861 303 219 509 187 264
XIII. XI. Zobowiązania długoterminowe 384 065 269 631 82 055 58 623
XIV. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 643 368 591 672 137 454 128 641
XV. XIII. Kapitał własny 964 602 643 869 206 085 139 990
XVI. XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 54 935 55 905
XVII. XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 171 421 171 421
XVIII. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,91 0,72 0,41 0,16
XIX. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,91 0,68 0,41 0,15
XX. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 5,63** 3,76*** 1,20 0,82
XXI. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 5,63** 3,75*** 1,20 0,82
XXII. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,15 0,15 0,03 0,03


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.


** na 30.06.2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 171.421 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.421 tys. sztuk


*** na 31.12.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 171.421 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.520 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.06.2022 r. 4,6806 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2021 r. 4,5994 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,6427 zł/EURO (6
miesięcy 2022 roku), 4,5472 zł/EURO (6 miesięcy 2021 roku).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
COGH spr skons 30-06-2022.pdfCOGH spr skons 30-06-2022.pdf COGH spr skons 30-06-2022
COGH spr zarządu 30-06-2022.pdfCOGH spr zarządu 30-06-2022.pdf COGH spr zarządu 30-06-2022
Raport z przeglądu skonsolidowane SF 30.06.2022 - GK Cognor Holding.pdfRaport z przeglądu skonsolidowane SF 30.06.2022 - GK Cognor Holding.pdf COGH spr skons opinia 30-06-2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2022-08-19 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2022-08-19 Krzysztof Zoła Członek Zarzadu
2022-08-19 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki