REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 18:58
publikacja
2021-04-30 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_31-03-2021_PL.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_31-03-2021_ENG.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 584 076 460 111 127 748 104 659
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 772 19 068 14 604 4 337
III. III. Zysk (strata) brutto 58 615 2 423 12 820 551
IV. IV. Zysk (strata) netto 43 037 2 909 9 413 662
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 245 40 477 11 646 9 207
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 994 -20 283 -1 748 -4 614
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 714 -55 751 -3 656 -12 681
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 28 537 -35 557 6 242 -8 088
IX. IX. Aktywa, razem 1 195 736 1 031 199 256 579 223 455
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 841 075 724 185 180 477 156 927
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 223 965 244 437 48 058 52 968
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 617 110 479 748 132 419 103 959
XIII. XIII. Kapitał własny 354 661 307 014 76 103 66 528
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 254 431 185 911 54 595 40 286
XV. XV. Liczba akcji (w tys.) 169 621 123 940
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,28 0,02 0,06 0,00
XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,25 0,02 0,05 0,00
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,09** 2,48*** 0,45 0,54
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,06** 1,79*** 0,44 0,39
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.


** na 31.03.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 169.621 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.819 tys. sztuk


*** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 123.940 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.649 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.03.2021 r. 4,6603 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,5721 zł/EURO (3
miesiące 2021 roku), 4,3963 zł/EURO (3 miesiące 2020 roku).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2021_PL.PDFSSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2021_PL.PDF Cognor Holding - sprawozdanie skonsolidowane 31-03-2021
SSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2021_ENG.PDFSSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2021_ENG.PDF Cognor Holding - sprawozdanie skonsolidowane 31-03-2021 wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2021-04-30 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki