COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 21:19
publikacja
2019-04-30 21:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_31-03-2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 519 694 524 231 120 921 125 462
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 116 46 905 3 517 11 226
III. Zysk (strata) brutto 10 297 31 587 2 396 7 560
IV. Zysk (strata) netto 8 756 25 200 2 037 6 031
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -48 856 29 838 -11 368 7 141
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 979 461 -2 787 110
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 626 -12 978 -5 265 -3 106
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -83 461 17 321 -19 419 4 145
IX. Aktywa, razem 1 067 736 1 001 378 248 236 232 879
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 764 747 705 493 177 794 164 068
XI. Zobowiązania długoterminowe 295 488 259 585 68 697 60 369
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 469 259 445 908 109 097 103 700
XIII. Kapitał własny 302 989 295 885 70 441 68 810
XIV. Kapitał zakładowy 182 041 180 626 42 322 42 006
XV. Liczba akcji (w tys.) 121 360 120 417
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,07 0,21 0,02 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,06 0,17 0,01 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,5** 2,46*** 0,58 0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,99** 1,94*** 0,46 0,45
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 0,10 0,00 0,02


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.


** na 31.03.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 121.360 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.426 tys. sztuk


*** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 120.417 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.372 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.03.2019 r. 4,3013 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2018 r. 4,3 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2978 zł/EURO (3
miesiące 2019 roku), 4,1784 zł/EURO (3 miesiące 2018 roku).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2019.PDFSSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2019.PDF Cognor sprawozdanie skonsolidowane Q1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2019-04-30 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2019-04-30 Dominik Barszcz Członek Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki