REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

2021-05-10 17:44
publikacja
2021-05-10 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 10 maja 2021 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z:
a) wydaniem w dniu 12 kwietnia 2021 roku przez Cognor Holding SA (dalej: „Emitent”) 1.800.000 szt. akcji emisji nr 9 (dalej „Zdarzenie”) oraz
b) realizacją postanowień Umowy w Sprawie Sprzedaży Warrantów Emitowanych Przez Cognor Holding S.A. oraz Opcji Kupna Akcji i Warrantów zawartej w dniu 18 listopada 2013 roku pomiędzy Cognor International Finance Plc (dalej: „CIF”) a PS Holdco Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju (Spółka zależna od Pana Przemysława Sztuczkowskiego) spółka PS Holdco Spółka z o.o. zbyła w dniu 6 maja 2021 roku na rzecz osób trzecich łącznie 369 256 akcji Cognor Holding SA. Transakcja miała na celu umożliwienie dostarczenia przez CIF akcji spółki Cognor Holding SA posiadaczom dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Cognor International Finance Plc (ang. Exchangeable Notes, dalej „Obligacje”), którzy nie dokonali zgłoszeń do dnia Przymusowej Konwersji Obligacji tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku (dalej „Zbycie”)
nastąpiło zmniejszenie udziału Mandanta w kapitale zakładowym Emitenta.
Pomimo, iż wystąpienie Zdarzenia i Zbycia (dalej łącznie „Zmniejszenie”) nie spowodowało łącznie zmniejszenia udziału Mandanta w kapitale zakładowym Emitenta o 1%, z którym Ustawa łączy obowiązek dokonania zgłoszenia, Mandant, w celu zachowania pełnej transparentności a także ciągłości informowania, podjął decyzję o przekazaniu niniejszej informacji zbiorczej.
Przed łącznym wystąpieniem Zmniejszenia Mandant za pośrednictwem podmiotu zależnego PS HOLDCO, posiadał 113 749 983 szt. akcje Emitenta co stanowiło 67,06% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 113 749 983 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 67,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.
Po łącznym zaistnieniu Zmniejszenia, o którym mowa powyżej Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiada 113 380 727 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 66,14 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 113 380 727 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 66,14% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju
Z poważaniem
Dariusz Brodecki
radca prawny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki