REKLAMA

CNT S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 08:34
publikacja
2022-05-26 08:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_SKONSOL_za_I_kw._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021
II. Przychody ze sprzedaży 253 506 103 606 54 550 22 660
III. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 199 289 83 530 42 884 18 270
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 855 18 282 9 222 3 999
V. Zysk (strata) brutto 43 142 18 272 9 283 3 996
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 34 813 14 501 7 491 3 172
VII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VIII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 22 702 7 279 4 885 1 592
IX. Całkowity dochód netto za okres 34 813 14 501 7 491 3 172
X. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 22 702 7 279 4 885 1 592
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 762 5 332 8 771 1 166
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 90 -40 19 -9
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 149 -5 089 -1 108 -1 113
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 35 703 203 7 683 44
XV. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 3,07 0,98 0,66 0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 3,07 0,98 0,66 0,22
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE 31-03-2022 31-12-2021 31-03-2022 31-12-2021
XXI. Aktywa, razem 190 137 182 109 40 868 39 594
XXII. Zobowiązania długoterminowe 10 133 12 200 2 178 2 653
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 555 41 928 5 708 9 116
XXIV. Kapitał własny 153 449 127 981 32 982 27 826
XXV. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 362 6 436
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 20,74 17,29 4,46 3,76
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 20,74 17,29 4,46 3,76
XXVIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021
XXIX. Przychody ze sprzedaży 7 569 776 1 629 170
XXX. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 846 678 182 148
XXXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 019 -473 1 295 -103
XXXII. Zysk (strata) brutto 6 370 -457 1 371 -100
XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 159 -515 1 110 -113
XXXIV. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXV. Zysk (strata) netto 5 159 -515 1 110 -113
XXXVI. Całkowity dochód netto za okres 5 159 -515 1 110 -113
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 201 2 225 2 625 487
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 971 10 1 285 2
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 -160 -6 -35
XL. Przepływy pieniężne netto, razem 18 144 2 075 3 904 454
XLI. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,70 -0,07 0,15 -0,02
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,70 -0,07 0,15 -0,02
XLIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLVI. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE 31-03-2022 31-12-2021 31-03-2022 31-12-2021
XLVII. Aktywa, razem 132 959 120 617 28 578 26 225
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 7 199 7 988 1 547 1 737
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 26 472 18 500 5 690 4 022
L. Kapitał własny 99 288 94 129 21 341 20 465
LI. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 362 6 436
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,42 12,72 2,88 2,77
LIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,42 12,72 2,88 2,77


*Do przeliczeń poszczególnych
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu
31.03.2022 roku, tj. 4,6525 dla danych na koniec I kwartału 2022 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2021 roku: 4,5994 dla danych na koniec
2021 roku.


Do poszczególnych pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano
kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych
w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I kwartału 2022 roku:
4,6472 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu
I kwartału 2021 roku: 4,5721.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport SKONSOL za I kw. 2022.pdfRaport SKONSOL za I kw. 2022.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki