REKLAMA

CNT S.A.: wyniki finansowe

2022-04-28 08:28
publikacja
2022-04-28 08:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
CNT_SLDA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SLDA_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cnt_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
cnt_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SDS_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SDS_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SOPU_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SOPU_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SORS_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_SORS_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_AP.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_WD.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_ED.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_ED.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_WD.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_AP.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawzbad_SSF_CNT_31_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawzbad_SSF_CNT_31_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 386 669,00 322 346,00 84 472,00 72 046,00
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 328 268,00 269 272,00 71 713,00 60 184,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 517,00 52 670,00 11 036,00 11 772,00
IV. Zysk (strata) brutto 50 476,00 52 903,00 11 027,00 11 824,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 409,00 48 859,00 8 828,00 10 920,00
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 20 831,00 21 970,00 4 551,00 4 910,00
VIII. Całkowity dochód netto za okres 40 433,00 48 875,00 8 833,00 10 924,00
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 20 831,00 21 970,00 4 551,00 4 910,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 351,00 56 647,00 15 150,00 12 661,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -674,00 -1 292,00 -147,00 -289,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 121,00 -51 590,00 -7 673,00 -11 531,00
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 33 556,00 3 765,00 7 331,00 841,00
XIV. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000,00 8 076 230,00 7 400 000,00 8 076 230,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 2,82 2,72 0,61 0,61
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 2,82 2,72 0,61 0,61
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE
XIX. Aktywa, razem 182 109,00 210 543,00 39 594,00 45 623,00
XX. Zobowiązania długoterminowe 12 200,00 22 502,00 2 653,00 4 876,00
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 41 928,00 65 069,00 9 116,00 14 100,00
XXII. Kapitał własny 127 981,00 122 972,00 27 826,00 26 647,00
XXIII. Kapitał akcyjny 29 600,00 29 600,00 6 436,00 6 414,00
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,29 15,23 3,76 3,30
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,29 15,23 3,76 3,30
*Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 31.12.2021 roku, tj. 4,5994 dla danych na koniec 2021 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2020 roku, tj. 4,6148 dla danych na koniec 2020 roku.

Do poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 2021 roku: 4,5775 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 2020 roku: 4,4742.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CNT_SLDA_2021-12-31_pl.xhtmlCNT_SLDA_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa do Akcjonariuszy.
CNT_SLDA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesCNT_SLDA_2021-12-31_pl.xhtml.xades List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis.
cnt_2021-12-31_pl.zipcnt_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok
cnt_2021-12-31_pl.zip.xadescnt_2021-12-31_pl.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok - podpisy.
CNT_SDS_2021-12-31_pl.xhtmlCNT_SDS_2021-12-31_pl.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2021
rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za
2021 rok.
CNT_SDS_2021-12-31_pl.xhtml.xadesCNT_SDS_2021-12-31_pl.xhtml.xades Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2021
rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za
2021 rok - podpis.
CNT_SOPU_2021-12-31_pl.xhtmlCNT_SOPU_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora.
CNT_SOPU_2021-12-31_pl.xhtml.xadesCNT_SOPU_2021-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - podpis.
CNT_SORS_2021-12-31_pl.xhtmlCNT_SORS_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu.
CNT_SORS_2021-12-31_pl.xhtml.xadesCNT_SORS_2021-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu - podpis.
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtmlCNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu.
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_AP.xadesCNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_AP.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpisy.
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_WD.xadesCNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_WD.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpisy.
CNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_ED.xadesCNT_RN_U2_2021-12-31_pl.xhtml_ED.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpisy.
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtmlCNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_ED.xadesCNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_ED.xades Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A. - podpisy.
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_WD.xadesCNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_WD.xades Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A. - podpisy.
CNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_AP.xadesCNT_RN_U1_2021-12-31_pl.xhtml_AP.xades Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A. - podpisy.
Sprawzbad_SSF_CNT_31_2021-12-31_pl.xhtmlSprawzbad_SSF_CNT_31_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wydane przez firmę
audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.
Sprawzbad_SSF_CNT_31_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawzbad_SSF_CNT_31_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wydane przez firmę
audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie - podpisy.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki