REKLAMA

CNT S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 08:26
publikacja
2021-11-25 08:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_skonsolidowany_III_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 276 749 191 617 60 711 43 137
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 231 235 168 806 50 726 38 002
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 935 24 651 8 541 5 549
IV. Zysk (strata) brutto 38 817 24 902 8 515 5 606
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 31 091 22 415 6 821 5 046
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 14 707 10 669 3 226 2 402
VIII. Całkowity dochód netto za okres 31 101 22 435 6 823 5 051
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 14 707 10 669 3 226 2 402
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 016 20 459 10 533 4 606
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (929) (481) (204) (108)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 041) (30 114) (5 274) (6 779)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 23 046 (10 136) 5 056 (2 282)
XIV. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 8 106 569 7 400 000 8 106 569
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,99 1,32 0,44 0,30
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,99 1,32 0,44 0,30
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XX. Aktywa, razem 180 072 210 543 38 868 45 623
XXI. Zobowiązania długoterminowe 24 719 22 502 5 336 4 876
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 977 65 069 5 391 14 100
XXIII. Kapitał własny 130 376 122 972 28 141 26 647
XXIV. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 389 6 414
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,62 15,23 3,80 3,30
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,62 15,23 3,80 3,30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 2 700 1 906 592 429
XXVIII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 380 1 522 522 343
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 380) 801 (522) 180
XXX. Zysk (strata) brutto 25 363 14 295 5 564 3 218
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 25 729 11 805 5 644 2 658
XXXII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIII. Zysk (strata) netto 25 729 11 805 5 644 2 658
XXXIV. Całkowity dochód netto za okres 25 739 11 825 5 646 2 662
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 914) (593) (1 078) (133)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 487 15 147 5 152 3 410
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (78) (22 221) (17) (5 002)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 18 495 (7 667) 4 057 (1 726)
XXXIX. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 8 106 569 7 400 000 8 106 569
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 3,48 1,46 0,76 0,33
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 3,48 1,46 0,76 0,33
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XLV. Aktywa, razem 111 220 97 236 24 007 21 070
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 8 110 8 022 1 751 1 738
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 175 21 018 1 980 4 554
XLVIII. Kapitał własny 93 935 68 196 20 276 14 778
XLIX. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 389 6 414
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,69 8,44 2,74 1,83
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,69 8,44 2,74 1,83


*Do przeliczeń poszczególnych
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu
30.09.2021 roku, tj. 4,6329 dla danych na koniec III kwartału 2021 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2020 roku: 4,6148 na koniec 2020 roku.


Do poszczególnych pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano
kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych
w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu III kwartału 2021 roku:
4,5585 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu
III kwartału 2020 roku: 4,4420.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_skonsolidowany_III_kwartał_2021.pdfRaport_skonsolidowany_III_kwartał_2021.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2021
roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki