REKLAMA

CNT S.A.: wyniki finansowe

2021-08-26 08:22
publikacja
2021-08-26 08:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_CNT_SKONSOL_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_CNT_za_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 I półrocze /2020 półrocze / 2021 I półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 171 827 95 341 37 788 21 467
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 150 774 87 616 33 158 19 728
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 208 11 540 3 784 2 598
IV. Zysk (strata) brutto 17 187 11 777 3 780 2 652
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 556 10 712 2 981 2 412
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 6 207 5 617 1 365 1 265
VIII. Całkowity dochód netto za okres 13 566 10 733 2 983 2 417
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 6 207 5 617 1 365 1 265
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 304 8 680 4 465 1 954
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (742) (566) (163) (127)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 838) (27 218) (3 263) (6 128)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 724 (19 104) 1 039 (4 301)
XIV. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 8 463 736 7 400 000 8 463 736
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 0,84 0,66 0,18 0,15
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 0,84 0,66 0,18 0,15
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 30-06-2021 31-12-2020 30-06-2021 31-12-2020
XX. Aktywa, razem 187 620 210 543 41 501 45 623
XXI. Zobowiązania długoterminowe 23 353 22 502 5 166 4 876
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 464 65 069 9 393 14 100
XXIII. Kapitał własny 121 803 122 972 26 943 26 647
XXIV. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 548 6 414
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,46 15,23 3,64 3,30
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,46 15,23 3,64 3,30
XXVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE I półrocze 2021 I półrocze 2020 I półrocze 2021 I półrocze 2020
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 1 741 1 289 383 290
XXIX. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 757 1 118 386 252
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 641) 1 311 (361) 295
XXXI. Zysk (strata) brutto 23 749 11 674 5 223 2 629
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 944 10 582 5 266 2 383
XXXIII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIV. Zysk (strata) netto 23 944 10 582 5 266 2 383
XXXV. Całkowity dochód netto za okres 23 954 10 603 5 268 2 387
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 212) (3 122) (706) (703)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 569 12 119 3 204 2 729
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (52) (22 195) (11) (4 997)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 11 305 (13 198) 2 486 (2 972)
XL. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 8 463 736 7 400 000 8 463 736
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 3,24 1,25 0,71 0,28
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 3,24 1,25 0,71 0,28
XLIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 30-06-2021 31-12-2020 30-06-2021 31-12-2020
XLVI. Aktywa, razem 109 402 97 236 24 200 21 070
XLVII. Zobowiązania długoterminowe 8 173 8 022 1 808 1 738
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 079 21 018 2 008 4 554
XLIX. Kapitał własny 92 150 68 196 20 384 14 778
L. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 548 6 414
LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,45 8,44 2,75 1,83
LII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,45 8,44 2,75 1,83


* Do przeliczeń poszczególnych
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu
30.06.2021 roku, tj. 4,5208 dla danych na koniec I półrocza 2021 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2020 roku: 4,6148 na koniec 2020 roku.Do
poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs, stanowiący
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich
dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza 2021 roku: 4,5472 oraz
opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza
2020: 4,4413.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport CNT SKONSOL za I półrocze 2021.pdfRaport CNT SKONSOL za I półrocze 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT
S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2021 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2021 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku.
Raport_biegłego_SSF.pdfRaport_biegłego_SSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. obejmującego okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Raport_biegłego_JSF.pdfRaport_biegłego_JSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. obejmującego okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki