REKLAMA

CNT S.A.: wyniki finansowe

2020-11-19 07:54
publikacja
2020-11-19 07:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_SKONSOL_za_III_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 191 617 815 636 43 137 189 305
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 168 806 792 203 38 002 183 866
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 651 19 908 5 549 4 620
IV. Zysk (strata) brutto 24 902 20 468 5 606 4 750
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 22 415 16 984 5 046 3 942
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 10 668 13 286 2 402 3 084
VIII. Całkowity dochód netto za okres 22 435 16 984 5 051 3 942
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 10 668 13 286 2 402 3 084
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 459 22 418 4 606 5 203
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (481) 644 (108) 149
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 114) (18 728) (6 779) (4 347)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem (10 136) 4 335 -2 282 1 006
XIV. Średnia ważona ilość akcji 8 106 569 8 882 527 8 106 569 8 882 527
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,32 1,50 0,30 0,35
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,32 1,50 0,30 0,35
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
XX. Aktywa, razem 237 818 251 244 52 535 58 998
XXI. Zobowiązania długoterminowe 21 076 23 957 4 656 5 626
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 98 971 101 652 21 863 23 870
XXIII. Kapitał własny 117 771 125 635 26 016 29 502
XXIV. Kapitał akcyjny 29 600 34 000 6 539 7 984
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,53 14,30 3,21 3,36
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,53 14,30 3,21 3,36
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 1 906 30 712 429 7 128
XXVIII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 522 14 926 343 3 464
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 801 12 139 180 2 817
XXX. Zysk (strata) brutto 14 295 23 438 3 218 5 440
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11 805 20 676 2 658 4 799
XXXII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIII. Zysk (strata) netto 11 805 20 676 2 658 4 799
XXXIV. Całkowity dochód netto za okres 11 825 20 676 2 662 4 799
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (593) (3 388) (133) (786)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 147 140 3 410 32
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 221) (8 865) (5 002) (2 058)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (7 667) (12 113) (1 726) (2 811)
XXXIX. Średnia ważona ilość akcji 8 106 569 8 882 527 8 106 569 8 882 527
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 1,46 2,33 0,33 0,54
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 1,46 2,33 0,33 0,54
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
XLV. Aktywa, razem 80 710 108 842 17 829 25 559
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 8 027 10 096 1 773 2 371
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 643 27 456 2 572 6 447
XLVIII. Kapitał własny 61 040 71 290 13 484 16 741
XLIX. Kapitał akcyjny 29 600 34 000 6 539 7 984
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,53 8,11 1,66 1,91
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,53 8,11 1,66 1,91


* Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjeto średni kurs
NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 30.09.2020 roku, tj. 4,5268 dla danych
na koniec III kwartału 2020 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2019
roku: 4,2585 na koniec 2019 roku.Do poszczególnych pozycji rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano kurs,
stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w
ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu III kwartału 2020 roku:
4,4420 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu
III kwartału 2019 roku: 4,3086.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport SKONSOL za III kw. 2020.pdfRaport SKONSOL za III kw. 2020.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki