REKLAMA
WAŻNE

CNT S.A.: wyniki finansowe

2020-08-27 08:12
publikacja
2020-08-27 08:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodr.skroc.skons.sprawozdanie_finansowe_GK_CNT_I_P_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_CNT_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_ssf_i_jsf_CNT__30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 95 341 576 494 21 467 134 443
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 87 616 558 371 19 728 130 216
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 540 16 309 2 598 3 803
IV. Zysk (strata) brutto 11 777 16 691 2 652 3 892
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 712 14 007 2 412 3 267
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 617 11 476 1 265 2 676
VIII. Całkowity dochód netto za okres 10 733 14 014 2 417 3 268
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 617 11 476 1 265 2 676
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 680 (2 560) 1 954 (597)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (566) 282 (127) 66
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 218) (18 763) (6 128) (4 376)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem (19 104) (21 040) (4 301) (4 907)
XIV. Średnia ważona ilość akcji 8 463 736 9 076 961 8 463 736 9 076 961
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 0,66 1,26 0,15 0,29
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 0,66 1,26 0,15 0,29
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 30-06-2020 31-12-2019 30-06-2020 31-12-2019
XX. Aktywa, razem 246 817 251 244 55 266 58 998
XXI. Zobowiązania długoterminowe 20 137 23 957 4 509 5 626
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 117 693 101 652 26 353 23 870
XXIII. Kapitał własny 108 987 125 635 24 404 29 502
XXIV. Kapitał akcyjny 34 000 34 000 7 613 7 984
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,88 14,30 2,88 3,36
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,88 14,30 2,88 3,36
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 1 289 22 424 290 5 229
XXVIII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 118 9 274 252 2 163
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 311 10 495 295 2 448
XXX. Zysk (strata) brutto 11 674 21 404 2 629 4 992
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 582 19 186 2 383 4 474
XXXII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIII. Zysk (strata) netto 10 582 19 186 2 383 4 474
XXXIV. Całkowity dochód netto za okres 10 603 19 193 2 387 4 476
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 122) (4 588) (703) (1 070)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 119 (17 442) 2 729 (4 068)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 195) (8 900) (4 997) (2 076)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (13 198) (30 930) (2 972) (7 213)
XXXIX. Średnia ważona ilość akcji 8 463 736 9 076 961 8 463 736 9 076 961
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 1,25 2,11 0,28 0,49
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 1,25 2,11 0,28 0,49
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 30-06-2020 31-12-2019 30-06-2020 31-12-2019
XLV. Aktywa, razem 80 128 108 842 17 942 25 559
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 8 173 10 096 1 830 2 371
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 137 27 456 2 718 6 447
XLVIII. Kapitał własny 59 818 71 290 13 394 16 741
XLIX. Kapitał akcyjny 34 000 34 000 7 613 7 984
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,07 8,11 1,58 1,91
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,07 8,11 1,58 1,91


* Do
przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP
EUR/PLN opublikowany w dniu 28.06.2020 roku, tj. 4,4660 dla danych na
koniec I półrocza 2020 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2019 roku:
4,2585 na koniec 2019 roku. Do
poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs, stanowiący
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich
dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza 2020 roku: 4,4413 oraz
opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza
2019 roku: 4,2880.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodr.skroc.skons.sprawozdanie_finansowe_GK_CNT_I_P_2020.pdfSrodr.skroc.skons.sprawozdanie_finansowe_GK_CNT_I_P_2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2020 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku.
Raport z przeglądu ssf i jsf CNT_ 30.06.2020.pdfRaport z przeglądu ssf i jsf CNT_ 30.06.2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego CNT S.A. za I półrocze 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki