CNT S.A.: wyniki finansowe

2020-05-28 00:09
publikacja
2020-05-28 00:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_skonsolidowany_GK_CNT_za_I_Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019
II. Przychody ze sprzedaży 43 993 332 378 10 007 77 336
III. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 40 422 324 390 9 195 75 478
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 981 9 429 451 2 194
V. Zysk (strata) brutto 2 091 9 517 476 2 214
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 128 8 051 484 1 873
VII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VIII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 971 5 158 221 1 200
IX. Całkowity dochód netto za okres 2 128 8 051 484 1 873
X. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 971 5 158 221 1 200
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 391) (2 748) (999) (639)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (119) (40) (27) (9)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 706) (5) (616) (1)
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem (7 216) (2 793) (1 641) (650)
XV. Średnia ważona ilość akcji 8 500 000 8 786 110 8 500 000 8 786 110
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 0,11 0,59 0,03 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 0,11 0,59 0,03 0,14
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 31-03-2020 31-12-2019 31-03-2020 31-12-2019
XXI. Aktywa, razem 251 029 251 244 55 143 58 998
XXII. Zobowiązania długoterminowe 22 209 23 957 4 879 5 626
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 103 442 101 652 22 723 23 870
XXIV. Kapitał własny 125 378 125 635 27 542 29 502
XXV. Kapitał akcyjny 34 000 34 000 7 469 7 984
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,75 14,30 3,24 3,36
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,75 14,30 3,24 3,36
XXVIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019
XXIX. Przychody ze sprzedaży 706 10 654 161 2 479
XXX. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 446 8 805 101 2 049
XXXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 81 1 146 18 267
XXXII. Zysk (strata) brutto 129 1 219 29 284
XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 85 952 19 222
XXXIV. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXV. Zysk (strata) netto 85 952 19 222
XXXVI. Całkowity dochód netto za okres 85 952 19 222
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 545 (4 661) 1 716 (1 084)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 335 (3 001) 1 214 (698)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (94) - (21) -
XL. Przepływy pieniężne netto, razem 12 786 (7 662) 2 908 (1 783)
XLI. Średnia ważona ilość akcji 8 500 000 8 786 110 8 500 000 8 786 110
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,01 0,11 0,00 0,03
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,01 0,11 0,00 0,03
XLIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLVI. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 31-03-2020 31-12-2019 31-03-2020 31-12-2019
XLVII. Aktywa, razem 103 625 108 842 22 763 25 559
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 206 10 096 2 242 2 371
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 22 044 27 456 4 842 6 447
L. Kapitał własny 71 375 71 290 15 679 16 741
LI. Kapitał akcyjny 34 000 34 000 7 469 7 984
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,40 8,11 1,84 1,91
LIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,40 8,11 1,84 1,91


*Do przeliczeń poszczególnych
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu
31.03.2020 roku, tj. 4,5523 dla danych na koniec I kwartału 2020 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2019 roku: 4,2585 na koniec 2019 roku.


Do poszczególnych pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano
kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych
w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I kwartału 2020 roku:
4,3963 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu
I kwartału 2019 roku: 4,2978.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport skonsolidowany GK CNT za I Q 2020.pdfRaport skonsolidowany GK CNT za I Q 2020.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki