14,8000 zł
-1,33% -0,2000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_SKONSOL_za_III_kw._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 815 636 918 578 189 305 215 959
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 792 203 905 422 183 866 212 866
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 908 2 970 4 620 698
IV. Zysk (strata) brutto 20 468 3 505 4 750 824
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 16 984 2 541 3 942 597
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 13 286 4 675 3 084 1 099
VIII. Całkowity dochód netto za okres 16 984 2 541 3 942 597
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 13 286 4 675 3 084 1 099
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 418 48 925 5 203 11 502
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 644 (727) 149 (171)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 728) (31 653) (4 347) (7 442)
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 334 16 545 1 006 3 890
XIV. Średnia ważona ilość akcji 8 882 527 9 090 000 8 882 527 9 090 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,50 0,51 0,35 0,12
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,50 0,51 0,35 0,12
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE 30-09-2019 31-12-2018 30-09-2019 31-12-2018
XX. Aktywa, razem 251 716 212 799 57 553 49 488
XXI. Zobowiązania długoterminowe 23 441 29 095 5 360 6 766
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 114 799 68 772 26 248 15 993
XXIII. Kapitał własny 113 476 114 932 25 946 26 728
XXIV. Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 314 8 456
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,78 12,64 2,92 2,94
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,78 12,64 2,92 2,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 30 712 60 572 7 128 14 241
XXVIII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 926 42 085 3 464 9 894
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 139 13 639 2 817 3 207
XXX. Zysk (strata) brutto 23 438 13 928 5 440 3 274
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 20 676 11 884 4 799 2 794
XXXII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIII. Zysk (strata) netto 20 676 11 884 4 799 2 794
XXXIV. Całkowity dochód netto za okres 20 676 11 884 4 799 2 794
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 388) 4 360 (786) 1 025
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 140 14 158 32 3 329
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 865) (4 545) (2 058) (1 069)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (12 113) 13 973 (2 811) 3 285
XXXIX. Średnia ważona ilość akcji 8 882 527 9 090 000 8 882 527 9 090 000
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 2,33 1,31 0,54 0,31
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 2,33 1,31 0,54 0,31
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE 30-09-2019 31-12-2018 30-09-2019 31-12-2018
XLV. Aktywa, razem 100 203 97 141 22 911 22 591
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 10 301 7 391 2 355 1 719
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 219 31 899 4 623 7 418
XLVIII. Kapitał własny 69 683 57 851 15 933 13 454
XLIX. Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 314 8 456
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,84 6,36 1,79 1,48
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,84 6,36 1,79 1,48


* Do przeliczeń poszczególnych
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu
30.09.2019 roku, tj. 4,2714 dla danych na koniec III kwartału 2019 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2018 roku: 4,3000 na koniec 2018 roku.Do
poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu
III kwartału 2019 roku: 4,3086 oraz opublikowanych w ostatnich dniach
roboczych miesiąca w ciągu III kwartału 2018 roku: 4,2535.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport SKONSOL za III kw. 2019.pdfRaport SKONSOL za III kw. 2019.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.