14,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodr.skroc.skons.sprawozdanie_finansowe_GK_CNT_I_P_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_CNT_I_P_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_ssf_i_jsf_CNT__30.06.2019_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 576 494 515 858 134 443 121 680
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 558 371 504 490 130 216 118 999
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 309 4 693 3 803 1 107
IV. Zysk (strata) brutto 16 691 4 991 3 893 1 177
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 007 4 197 3 267 990
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 11 469 5 167 2 675 1 219
VIII. Całkowity dochód netto za okres 14 007 4 197 3 267 990
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 11 469 5 167 2 675 1 219
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 560) 26 191 -597 6 178
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 282 (323) 66 (76)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 763) - (4 376) -
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem (21 041) 25 868 -4 907 6 102
XIV. Średnia ważona ilość akcji 9 076 961 9 090 000 9 076 961 9 090 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,26 0,57 0,29 0,13
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 1,26 0,57 0,29 0,13
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 30-06-2019 31-12-2018 30-06-2019 31-12-2018
XX. Aktywa, razem 211 158 212 799 49 661 49 488
XXI. Zobowiązania długoterminowe 26 459 29 095 6 223 6 766
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 74 198 68 772 17 450 15 993
XXIII. Kapitał własny 110 501 114 932 25 988 26 728
XXIV. Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 551 8 456
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,17 12,64 2,86 2,94
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,17 12,64 2,86 2,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 22 424 41 123 5 229 9 700
XXVIII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 274 28 335 2 163 6 684
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 495 8 914 2 448 2 103
XXX. Zysk (strata) brutto 21 404 10 473 4 992 2 470
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19 186 9 704 4 474 2 289
XXXII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIII. Zysk (strata) netto 19 186 9 704 4 474 2 289
XXXIV. Całkowity dochód netto za okres 19 186 9 704 4 474 2 289
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 588) 1 492 (1 070) 352
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 442) (10 349) (4 068) (2 441)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 900) - (2 076) -
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (30 930) (8 857) (7 213) (2 089)
XXXIX. Średnia ważona ilość akcji 9 076 961 9 090 000 9 076 961 9 090 000
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 2,11 1,07 0,49 0,25
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 2,11 1,07 0,49 0,25
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 30-06-2019 31-12-2018 30-06-2019 31-12-2018
XLV. Aktywa, razem 103 120 97 141 24 252 22 591
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 10 184 7 391 2 395 1 719
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 743 31 899 5 819 7 418
XLVIII. Kapitał własny 68 193 57 851 16 038 13 454
XLIX. Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 551 8 456
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,51 6,36 1,77 1,48
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,51 6,36 1,77 1,48


* Do przeliczeń poszczególnych
pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu
28.06.2019 roku, tj. 4,2520 dla danych na koniec I półrocza 2019 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2018 roku: 4,2085 na koniec 2018 roku.Do
poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs, stanowiący
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich
dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza 2019 roku: 4,2880 oraz
opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza
2018 roku: 4,2395.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródr.skróc.skons.sprawozdanie finansowe GK CNT_I P 2019.pdfŚródr.skróc.skons.sprawozdanie finansowe GK CNT_I P 2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CNT za I
półrocze 2019 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy CNT_I P 2019 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy CNT_I P 2019 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2019 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania
finansowego.
Raport z przeglądu ssf i jsf CNT_ 30.06.2019_sig.pdfRaport z przeglądu ssf i jsf CNT_ 30.06.2019_sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2019 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.