REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

CNT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 14 czerwca 2022 roku.

2022-05-19 14:18
publikacja
2022-05-19 14:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Rady_Nadzorczej_CNT_S.A._ws._przyjecia_oceny_sprawozdan.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Prot_z_Glos_RN_CNTS.A._Uch_nr1_2022_16.05.22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RN_CNTSA__Protokol_z_glos_Uch_nr_1_z_17.05.2022_19._05._2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RNCNTSA__Protokol_z_glos_Uch_nr2_z_17.05.2022_19.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RN_CNT_S_A_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_21.04.2022_sig_last.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_atestacyjny_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_CNT_SA-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 14 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Sosnowcu w M Hotel Sosnowiec przy ulicy Wojska Polskiego 199, 41-208 Sosnowiec, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku,
z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki
z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
13. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 14 czerwca 2022 r.
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.
Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozdań.pdfUchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozdań.pdf Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r
Prot z Głos RN CNTS.A. Uch nr1 2022_16.05.22.pdfProt z Głos RN CNTS.A. Uch nr1 2022_16.05.22.pdf Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
RN CNTSA_ Protokół z głos Uch nr 1 z 17.05.2022_19. 05. 2022.pdfRN CNTSA_ Protokół z głos Uch nr 1 z 17.05.2022_19. 05. 2022.pdf Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A.
RNCNTSA_ Protokół z głos Uch nr2 z 17.05.2022_19.05.2022.pdfRNCNTSA_ Protokół z głos Uch nr2 z 17.05.2022_19.05.2022.pdf Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. oceny rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok 2021.
Uchwały Zarządu.pdfUchwały Zarządu.pdf Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.
RN CNT S A Sprawozdanie o wynagrodzeniach 21.04.2022_sig_last.pdfRN CNT S A Sprawozdanie o wynagrodzeniach 21.04.2022_sig_last.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach CNT SA-sig.pdfRaport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach CNT SA-sig.pdf Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki