REKLAMA

CNT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

2020-07-16 15:45
publikacja
2020-07-16 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_CNT_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_CNT_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 12 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 roku, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ CNT SA.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ CNT SA.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Projekty uchwał na NWZ CNT SA.pdfProjekty uchwał na NWZ CNT SA.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 sierpnia 2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki