REKLAMA

CNT S.A.: Zawiadomienie przez Akcjonariuszy o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce.

2021-10-22 15:37
publikacja
2021-10-22 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie przez Akcjonariuszy o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2021 roku od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), iż
w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz 53.349 sztuk akcji Spółki, dokonanej w dniu 20 października 2021 roku, łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest sp. z o.o. zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy. „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa"), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 53.349 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka") dokonanej w dniu 20 października 2021 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o. o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp. z o. o., zwiększyła się o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5.667.252 sztuk akcji dających prawo do 5.667.252 głosów, co stanowi 76,58 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów.

Przed powyższą transakcją FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Trade S.A. w likwidacji oraz Wartico Invest Sp.
z o. o. posiadali łącznie 5.613.903 sztuk akcji, stanowiących 75,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 5.613.903 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 75,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki