REKLAMA

CNT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.

2020-09-23 12:19
publikacja
2020-09-23 12:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-23
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Emitent otrzymał dzisiaj tj. 23 września 2020 roku od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 30/2020 z dnia 17 września 2020, łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przekroczyła 50% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce oraz łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.

Po obniżeniu kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 4.039.393 sztuki akcji dających prawo do 4.039.393 głosów, co stanowi 54,59% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., posiadają łącznie 5.537.907 sztuk akcji dających prawo do 5.537.907 głosów, co stanowi 74,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów.

Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 4.039.393 sztuk akcji dających prawo do 4.039.393 głosów, co stanowiło 47,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 5.537.907 sztuk akcji, stanowiących 65,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 5.537.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 65,15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-23 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki