REKLAMA

CNT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.

2020-01-08 16:08
publikacja
2020-01-08 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-08
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Emitent otrzymał dzisiaj tj. 8 stycznia 2020 roku od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy, o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020, łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1 % ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce oraz przekroczyła 75 % ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.

Po obniżeniu kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., posiadają łącznie 6.450.732 sztuk akcji dających prawo do 6.450.732 głosów, co stanowi 75,89 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów.

Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 6.450.732 sztuk akcji, stanowiących 70,97 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 6.450.732 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 70,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-08 Joanna Wycisło Prokurent
2020-01-08 Daniel Śpiewak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki