CNT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.

2020-07-01 12:30
publikacja
2020-07-01 12:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2020 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (FIP 11 FIZ AN) zawiadomienie o transakcjach sprzedaży akcji Spółki zawartych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Millennium Dom Maklerski S.A. na zlecenie Emitenta i rozliczonych w dniu 25 czerwca 2020 roku, w wyniku których nastąpiło:
- zmniejszenie poniżej 5% udziału Multico Sp. z o.o. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
- zmniejszenie poniżej 5% udziału Energopol Warszawa S.A. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
- zmniejszenie poniżej 50% udziału FIP 11 FIZ AN w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
- zmniejszenie o ponad 1% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce łącznie przez FIP 11 FIZ AN oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji sprzedaży:

- 683 947 akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
- 48 582 akcji Spółki dokonanej przez Pana Zbigniewa Jakubasa;
- 67 511 akcji Spółki dokonanej przez Multico Sp. z o.o.;
- 55 897 akcji Spółki dokonanej przez Wartico Invest Sp. z o.o.;
- 14 473 akcji Spółki dokonanej przez Energopol Trade S.A.
- 67 263 akcji Spółki dokonanej przez Energopol Warszawa S.A.

zawartych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Spółkę, rozliczonych w dniu 25 czerwca 2020 r.:

- dział FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych spadł poniżej 50 % w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
- udział Multico Sp. z o.o. oraz Energopol Warszawa S.A. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce spadł poniżej 5 % oraz
- łączna ogólna liczba akcji i głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zmniejszyła się o ponad 1 % ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.

W wyniku transakcji o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 4.039.393 sztuk akcji dających prawo do 4.039.393 głosów co stanowi 47,52 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Multico Sp. z o.o. posiada 398.724 sztuk akcji dających prawo do 398.724 głosów co stanowi 4,69 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Energopol Warszawa S.A. posiada 397.256 sztuk akcji dających prawo do 397.256 głosów co stanowi 4,67 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., posiadają łącznie 5.537.910 sztuk akcji dających prawo do 5.537.910 głosów, co stanowi 65,15 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów.
Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 4.723.340 sztuk akcji dających prawo do 4.723.340 głosów co stanowiło 55,57 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Multico sp. z o.o. posiadała 466.232 sztuk akcji dających prawo do 466.232 głosów co stanowiło 5,49 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, Energopol Warszawa posiadała 464.519 sztuk akcji dających prawo do 464.519 głosów co stanowiło 5,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki. Natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 6.475.580 sztuk akcji, stanowiących 76,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 6.475.580 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 76,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki