REKLAMA

CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

2019-10-01 13:18
publikacja
2019-10-01 13:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) ważnych głosów z 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,86 % (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:
- za uchwałą oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) głosów,-------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,---------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------
3. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------
6. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) ważnych głosów z 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,86 % (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:
- za uchwałą oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, ----------------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019r.

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 9 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ----------

§ 1.
1. Umarza się 590.000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014, reprezentujących łącznie 6,49 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem. ----------------------------------------------------------------
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego mBanku w dniu 27 czerwca 2019 roku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 roku („Uchwała ZWZA”). --------
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 15 zł (piętnaście złotych) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 8.850.000 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. ------------------------------------------------------
4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. ---------------------
5. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 8.900.000 zł (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 8.850.000 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). ----------------------------------------------------
6. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 1 pkt 4 Uchwały ZWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki, po upływie Okresu nabywania akcji. ---------------------------------------------

§ 2.
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 36.360.000 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony złotych). --------------------------------
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały tj. 590.000 (pięćset dziewięćdziesięciu tysięcy) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. ----------------------------------------
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 590.000 (pięćset dziewięćdziesięciu tysięcy) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą ZWZA. ------------------------------
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 pkt 1 lit. b Uchwały ZWZA. -------------------------
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej. ----------

§ 3.
W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki. --

§ 4.
W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie: --------------------------------------------
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony) złotych i dzieli się na: ----------------
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -------------------------------------------------------------------
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -------------------------------------------------------------------
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ----------------------------------------------------
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ----
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, --
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ------------
- 6.280.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.” ---------------------------------------------

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. ------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) ważnych głosów z 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,86 % (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:
- za uchwałą oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,---------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 1 października 2019r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 8 dodane zostaną nowe punkty od 65) do 70) w następującym brzmieniu: ---------------
„65) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z, -------------
66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z, ---------------------
67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z, ---------
68) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, ------------
69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z, --------------------
70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z.” -------------------------------------------------------------------

§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały oraz wprowadzonych do Statutu Spółki na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 1 października 2019 roku. ----------------------------------------

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, imiennym oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) ważnych głosów z 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,86 % (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym:
- za uchwałą oddano 4.622.740 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----------------------
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”,----------------------
w związku z czym uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W odniesieniu do żadnej uchwały nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, pkt 7 oraz pkt 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki