REKLAMA

CNT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

2022-01-18 15:27
publikacja
2022-01-18 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka", „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:
I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany skrócony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2022 r. – 26 maja 2022 r.
Skonsolidowany skrócony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2022 r. – 24 listopada 2022 r.
II. Raport półroczny:
Skonsolidowany skrócony raport półroczny Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2022 r. – 25 sierpnia 2022 r.
III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2021 - 28 kwietnia 2022 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za rok 2021 - 28 kwietnia 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757 (dalej: „Rozporządzenie”), Emitent informuje, iż nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku i II kwartał 2022 roku.

Spółka oświadcza ponadto, że:
• zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2022 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
• zgodnie z § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku Emitent zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki