REKLAMA

CNT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

2020-01-15 15:46
publikacja
2020-01-15 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka" lub „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2020 r. – 28 maja 2020 r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2020 r. - 19 listopada 2020 r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 r. – 27 sierpnia 2020 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757 (dalej: „Rozporządzenie”), Emitent informuje, iż nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Spółka oświadcza ponadto, że:
• zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2020 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
• zgodnie z § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym
w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku Emitent zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki