REKLAMA

CNT S.A.: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

2020-09-17 12:17
publikacja
2020-09-17 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_CNT_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji zmiany Statutu Spółki wydane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Sąd”). Sąd dokonał w dniu 9 września 2020 roku rejestracji zmian wynikających z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2020.

Sąd obniżył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony złotych) do kwoty 29.600.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) tj. o kwotę 4.400.000 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych) poprzez umorzenie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji własnych Spółki serii F o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja, stanowiących 12,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLERGPL00014.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki składa się z 7.400.000 akcji. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi obecnie 7.400.000 głosów.

W związku z rejestracją przez Sąd zmiany Statutu Emitenta § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał poniższe brzmienie:
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.600.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na:
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 5.180.000 (pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Spółki CNT SA.pdfTekst jednolity Statutu Spółki CNT SA.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki